މުއިއްޒު ފަދަ ބޭފުޅުންގެ ގެތައް ދައުލަތަށް ނަގަން ޖެހޭ: ރޮޒެއިނާ

ކުންފުނިތަކަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދޭން ޖެހެނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ ވެރިން އަމަލު ކުރެއްވި ގޮތުން ކަމަށާއި ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ފަދަ ބޭފުޅުންގެ ގެތައް ދައުލަތަށް ނަގަން ޖެހޭ ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ފައިސާ އިތުރު ކުރަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ އަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން އެކި ފަރާތްތަކާ އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް ބާތިލް ކުރުމުގެ ސަބަބުން އެ ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ބަދަލުގެ ވާހަކަ ދައްކަވަން ޕީޕީއެމް ބޭފުޅުން ލަދު ގަންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ އެތައް ފައިސާއެއް ކުންފުނިތަކަށް ދޭން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ދައުލަތުން ކުންފުނިތަކަށް ބަދަލު ދޭން ޖެހިފައި ވަނީ އާބިޓްރޭޝަން މައްސަލަތަކުގައި އެބޭފުޅުން "ހާވާފައިވާ ހަޑީގެ މައްސަލަތައް ސާފު ނުވެގެން"ނެވެ. ކުރީ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރުން ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ކޯޓުތަކުގައި ދޮގު ހެދެމުގެ ސަބަބުން ގައުމަށް ގެއްލުންވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޗީފް ވިޕް ކަން ވެސް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވާހަކަދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/ މިހާރު

"މިނިސްޓަރުން ވެސް ގޮސް ތަންތަނުގައި ދޮގު ހަދައި ގައުމުގެ އަގު ވައްޓާލައި ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އަމަލު ކުރީމަ، މުއިއްޒު މެން ފަދަ ބޭފުޅުންގެ ގޭގެއާ އެއްޗެހި ނަގަންވީ. މުޅި ފައިސާ އޭގެން ނުދެއްކުނަސް ވީވަރެއް ވާނެ ނޫންތޯ،" ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވީ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ކޯޓުން ފައިސާ ދިނުމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ދީފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލަތައް އަލުން ދިރާސާ ކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ފުރަތަމަ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ކަމެއް ވެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކަމެއް ނުކޮށްގެން އޭރުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ނުކުތް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި ސަރުކާރަށް ކަމެއް ނުވެއޭ ބުނާ އިރު، ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ފެށި ކަންކަން އަލުން ކުރަން ވަނީ ޖެހިފަ އެވެ. މީދޫން މިސާލު ނަންގަވައި ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވީ މަގުތައް ހަދަން ވެގެން ކޮނެގެން ވަޅުލި ހޮޅިތަކުން ލީކްވާތީ އަލުން އެ ހޮޅިތައް ވެސް ނަގަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑުވެގެން އުޅެނީ ގާނޫނާ އެއް ގޮތަށް މި ސަރުކާރުން އަމަލުކުރާތީ ކަމަށާއި ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރުގައި ބަޖެޓްގައި ޖެހި ކަންކަން އެ ނޫން ގޮތް ގޮތަށް ފުރޮޅިގެން ދިޔަ އިރު، މަޖިލިހަށް ރޭ ވެސް ކާނުލާ ކަމަށް ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކޮމިޓީއެއްގައި ރޮޒެއިނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ. --- ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

ތަރައްގީގެ ނަމުގައި އެންމެ "ގާ ކޮޅެއް ވެސް ނުހިއްލޭ" ކަމަށް ވިދާޅުވެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝިޔާމް ދެއްކެވި ވާހަކައަށް ރައްދު ދެއްވައި މިދިޔަ ސަރުކާރުން ކުރި ހުރިހާ ކަމެއް އަލުން ރަނގަޅަށް ކުރަން ޖެހުމުން "ގާކޮޅު" ހިއްލާނީ ކިހިނެއްތޯ" ރޮޒައިނާ ވަނީ ސުވާލު ކުރައްވައިފަ އެވެ.

ނަމަވެސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނެފައި ވަނީ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި 1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ ފާސްކުރަނީ ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ގުޅުން ހުރި ކުންފުނިތަކަށް ބަދަލުދީ ހުސްކުރަން ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ކުރި އާ ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެ، ސަރުކާރަށް ވަނީ ފާޑު ކިޔައިފަ އެވެ.

އެކަމަކު، ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވީ އެސްއެމްއީ ލޯނުތައް ދީ، އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް، ހިލޭ ޑިގްރީ އަށް ކިޔަވައިދެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދަރިވަރުންނަށް ދޭން ފެށުމަކީ ސަރުކާރުން ވި ބޮޑެތި ވައުދުތައް ފުއްދަމުން އަންނަ ކަމުގެ އަލިގަދަ ހެއްކެއް ކަމަށެވެ.

ކުރީ ސަރުކާރުގެ އަމަލްތައް ހުރި ގޮތުން ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ބަދަލު ދޭން ކަމަށް މި ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެކަމަކު ފައިސާގެ ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ދީފައިވާ ބައެއް ބަދަލުތަކާ މެދު އާންމުންގެ މެދުގައި ވެސް ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފަ އެވެ.