އެހެން މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓުގައި ރާއްޖެ އެތެރެވާން އުޅުނު މީހަކު އަނެއްކާ ވެސް ހިފަހައްޓައިފި

އެހެން މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓުގައި، ޝަހުސު އޮޅުވާލައިގެން ރާއްޖެ އެތެރެވާން އުޅުނު އެހެން މީހަކު ވެސް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު ހިފަހައްޓައިފި އެވެ. މިއީ މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މިފަދަ މައްސަލައިގައި ހިފެހެއްޓި ދެވަނަ މީހާ އެވެ.


އިމިގްރޭޝަނުން މިރޭ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ވައްތަރު މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓު ބޭނުންކޮށްގެން، ޝަހުސު އޮޅުވާލައިގެން ރާއްޖެ އެތެރެވާން އުޅުނު މީހަކު ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު، އެމީހާއާ ގުޅޭ އިތުރު އެއްވެސް ތަފްސީލެއް އިމިގްރޭޝަނުން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ ޕާސްޕޯޓުގައިވާ ފޮޓޯ އާއި އަސްލު މީހާގެ ފޮޓޯއެއް ވެސް އާއްމުކޮށްފަ އެވެ.

އިމިގްރޭޝަންގެ ޓުވީޓު

އެހެން މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓްގައި، އޮޅުވާލައިގެން ރާއްޖެ އެތެރެވާން އުޅުނު މީހަކު ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ރޭ ވެސް ބުނެފައި ވެ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން ގަވައިދާ ހިލާފުވެގެން ޑީޕޯޓު ކުރުމުން، ޝަހުސު އޮޅުވާލައިގެން އެ މީހުން އެނބުރި ރާއްޖެ އާދެ އެވެ. އަދި ބައެއް މީހުން ރާއްޖެ އެތެރެވެ، ޕާސްޕޯޓާއި އެހެން ލިޔެކިޔުންތައް ފޮރުވައި ގަސްތުގައި ގަވައިދާ ހިލާފުވެ އެވެ. އޭރުން އެ މީހުން ރާއްޖޭން ޑީޕޯޓު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނޯވެ އެވެ.

މިކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ނިޒާމު ވަރުގަދަ ކުރުމަށް މަސައްކަތްތައް ފަށައިފަ އެވެ.