ޗައިނާގެ ޒުވާނެއްގެ ހާއްސަ ޝުކުރު ދިވެހި ޑްރައިވަރަކަށް

ދިވެހި ބަސް ދަސް ކުރުމަށް ރާއްޖެ އައިސް އުޅޭ ޗައިނާގެ ޒުވާން އަންހެނަކަށް، ދިވެހި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަކު ދިން އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް ހާއްސަ ޝުކުރެއް މިއަދު އަދާކޮށްފި އެވެ.


ފަންގް ފަންގް، ނަމަކަށް ކިޔާ އެ ޒުވާނާ ޝުކުރު އަދާކޮށް، ޓްވީޓް ކުރީ އޭނާ ފުރަން ދިޔަ ޓެކްސީގައި ހަނދާން ނެތިގެން ބެހެއްޓުނު ލަގެޖް، އެ ޑުރައިވަރު ގެންގޮސް ދިނުމުންނެވެ. އޭނާ އަށް އެހީތެރިވީ އޮންލައިންކޮށް ކާރު ހޯދާ "އަވަސް ރައިޑް" ގެ ޑްރައިވަރެއް ކަމަށްވާ އާދަމް ސާމީ އެވެ.

ފަންގް ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓް--

އެ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖާ މިއަދު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ލަގެޖް ނެތްކަން ހަނދާންވެގެން ގުޅިއިރު، ޑްރައިވަރު ހުރީ ހުޅުމާލޭގައި ކަމަށާއި ކުޑައިރުކޮޅެއް ފަހުން އަނބުރާ ލަގެޖް ގެނެސްދިނީ އެއްވެސް އިތުރު އަގެއް ނެގުމަކާ ނުލައި ކަމަށެވެ.

"އެހެންވެ އަހަރެން މާލެ ދެކެ ލޯބިވަނީ،" ޑްރައިވަރުގެ ފޮޓޯއާ އެކު ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓްގައި ޗައިނާގެ ޒުވާނާ ބުންޏެވެ.

ފަންގް "މިހާރު" އަށް ބުނީ އޭނާ އަށް އެ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު އެހީވީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވެފައި ހުއްޓާ ކަމަށެވެ.

"އޭރު ފުރަން 10 ވަރަކަށް މިނިޓަށް ވެއްޖެ. އަވަސް ރައިޑް އޮފީހަށް ގުޅައިގެން ޑްރައިވަރަށް ގުޅުނީ،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

ފަންގްގެ އެ ޓްވީޓާ އެކު ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ޑްރައިވަރުގެ ހިދުމަތް އަގު ވަޒަން ކުރަމުންނެވެ. ޓްވިޓާގައި ޑްރައިވަރަށް ޝުކުރު އަދާކޮށް އެތައް ބަޔަކު ޓްވީޓް ކޮށްފައިވެ އެވެ.

ފަންގް އަކީ އެކި ބަސްތައް ދަސް ކުރާ މީހެކެވެ. އޭނާ ވަނީ ސިންހަޅަ ބަހުން ޑިގްރީ ހަދައިފަ އެވެ.