ޑްރަގް ބޯޓާ އެކު ދިވެހި މަސް ދޯންޏެއް ވެސް!

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން 150 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު އަތުލައިގަތީ ބޭރުގެ ބޯޓެއް އެކަންޏެއް ނޫން ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ މަސް ދޯންޏެއް އެ މައްސަލާގައި ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް، ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


މިދިއަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ، ސްރީ ލަންކާ އާއި ރާއްޖޭގެ ކޯސްޓް ގާޑާއި ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި ހިފެހެއްޓީ "ހެދޭކުރި-7" ނަމަކަށް ކިޔާ މަސް ދޯންޏެއް ކަމަށް، އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެ އެވެ. މި ބޮޑު އޮޕަރޭޝަންގައި އިންޑިއާ ވެސް އިސް ރޯލެއް ކުޅުނެވެ.

ދެ ދިވެހިންނާއި ދެ ބިދޭސީން ތިބި ދޯނި މިހާރު އޮތީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ އެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ވަރަށް އަވަހަށް ހާމަކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކޯސްޓް ގާޑާއި ޕޮލިހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް

ރާއްޖޭގެ ކަނޑު ސަރަހައްދަށް ވަދެ، ހިންގާ ޑްރަގްގެ ބޮޑެތި މުއާމަލާތްތަކުގައި ރާއްޖޭގެ އުޅަނދުފަހަރު ބައިވެރިވެ އެވެ. ބޭރު ބޯޓުން ގެންނަ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ހަވާލުވެ، އެ އެއްޗެހި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބަކަށް ގެންދަނީ ރާއްޖޭގެ އުޅަނދުފަހަރުންނެވެ.

އެކަމަކު "ހެދޭކުރި-7" އާއި މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ހިފެހެއްޓި ބޭރުގެ ބޯޓާ އޮތީ ކޮން ގުޅުމެއް ކަމެއް އަދި ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.

މި ޑްރަގް ޝިޕްމަންޓުގެ މައުލޫމާތު އިންޑިއާގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް ލިބުނީ މިދިޔަ މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހެވެ. އެއާ އެކު ހަ ފަޅުވެރިން ތިބި ބޯޓަށް އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެ އަދި ސްރީ ލަންކާގެ ސިފައިން ގެންދިޔައީ ފާރަލަމުންނެވެ.

އެ ބޯޓު އަތުލައިގަތީ ހއ. ތުރާކުނުގެ ހުޅަނގު އުތުރުން ގާތްގަނޑަކަށް 172 މޭލު ބޭރުންނެވެ. ބޯޓު ދަތުރުކުރީ ޕާކިސްތާނުން ފުރައިގެން ކަމަށް، އިންޑިއާގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ ހަވާލާދީ، އެ ގައުމުގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނެ އެވެ.

އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ބޯޓުގައި ހުރީ އީރާނުގެ ދިދައެކެވެ. އަދި ބޯޓުން ކަންކުރަންވީ ގޮތް ފަޅުވެރިންނަށް އަންގަމުން ދިޔައީ ޕާކިސްތާނުގައި ތިބި ބައެއް ކަމަށް ވެސް އެ ނޫސްތަކުން ބުނެ އެވެ.