އައްޑޫގައި ފެންބޮޑުވާ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ފެން ހިންދާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކޮށްދީ: ޝަރީފް

ވާރޭ ވެހޭ އިރަށް އައްޑޫގެ ރަށްރަށުގެ މަގުތަކުގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ފެންބޮޑުވެ، ގޭގެ އަށް ފެން ވަންނަ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށްޓަކައި، ފެން ހިންދާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް އަވަހަށް ނިންމައި ދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް (މަވޯޓާ) އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.


އައްޑު އަށް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހާއި ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރި ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވެ ގެއްލުންތަކެއް ލިބުމާ ގުޅިގެން، މި ސަރުކާރު ހިންގާ އިއްތިހާދުގެ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު ޝަރީފް ކުރެއްވި ޓްވީޓްތަކެއްގައި ވިދާޅުވީ ފެންބޮޑުވާ މައްސަލަ ހައްލުނުވެ ކުރިއަށް ދިއުމަކީ ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

"ސްޓޯމް ވޯޓާ ޑްރައިނޭޖް ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކުރުމަށް މި އަހަރު ބަޖެޓްކުރެވިފައި އޮތް ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ފެށިގެން ކުރިއަށް [އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް] ނުދާތީ ކަންބޮޑުވޭ. މިކަން އަވަސްކޮށްދިނުން އެދެން،" ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ކުރެއްވި އިތުރު ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ފެންހިންދާ ނިޒާމު އަވަސްކޮށް ދިނުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަަށް ދަންނަވަން ކަމަށެވެ.

އައްޑޫގައި ފެންބޮޑުވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން މަސައްކަތްތަތެއް ކުރެވެމުން އަންނަނީ 2015 އިން ފެށިގެންނެވެ.

އެގޮތުން ފެންބޮޑުވާ މައްސަލަ ވަކިން ބޮޑު ސަރަހައްދުތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދާތާ ދުވަސްތަކެއްވެއްޖެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ އަވަށްތައް ކަމަށްވާ ފޭދޫ، މަރަދޫފޭދޫ މަރަދޫ އަދި ހިތަދޫ ހިމެނެ އެވެ.

ނަމަވެސް މި މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނުނިމި ދިގުލައިގެންދާތީ އައްޑޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑެތި ތަކުލީފުތަކެއް އުފުލަން ޖެހިފައި ވެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ގުޅިފައިވާ އަވަށްތަކުގެ ބޮޑުމަގުގައި ފެންބޮޑުވާ މައްސަލަ އަކީ ހައްލުނުކުރެވި ވަރަށް ބޮޑަށް ދިގުލައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމެކެވެ.

އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އައްޑު އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގައި ވެސް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވާފައިވެ އެވެ.

މިދިޔަ ހުކުރާއި ހޮނިހިރު ދުވަހު އައްޑު އަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި، ބައެއް ގޭގެ އަށް ފެން ވަނުމުން، އެ ގެތަކުގައި ދިރިނޫޅެވޭ ވަރަށް ހާލަތު ވަނީ ގޯސްވެފަ އެވެ. އެހެންވެ، ވަގުތީ ގޮތުން އެ ގެ ތަކުގެ މީހުން އެހެން ތަންތަނަށް ބަދަލުކުރަން ޖެހުނެވެ.