ތަނަވަސްކަން ކުޑަ އާއިލާތަކަށް ހިލޭ ވެސް ބޯހިޔާވަހިކަން ދޭނެ: ރައީސް އޮފީސް

އެންމެ ތަނަވަސްކަން ކުޑަ އާއިލާތަކުގެ މީހުން އެމީހުންގެ ނާޒުކު ހާލަތުން އަރައިގަނެވެންދެން ބޯހިޔާވަހިކަން ހިލޭ ދިނުން ވެސް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރޭގައި އެބަ އޮތް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އޮފީސްތަކުން ބާއްވަމުން އަންނަ "ނުވަ ގަޑި" ސިލްސިލާގެ ތެރެއިން ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ އާމިނަތު ޝައުނާ ވިދާޅުވީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ސަރުކާރުން މީހުންގެ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ހާލަތާ ގުޅޭ ހައްލުތަކެއް ހޯދައިދޭނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މީހުންގެ ފަގީރު ހާލަތު ސަރުކާރުން ވަޒަން ކުރާނީ އދ. އިން އެކަމުގައި މިހާރު ގެންގުޅޭ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ކަމަށެވެ. އެއީ މީހުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އަށް އެކަނި ނުބަލައި އެހެން ގިނަ ކަންތައްތަކަށް ވެސް ބަލާ އުސޫލެއް ކަަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަމަ އެއް ސިޔާސަތަކަށް އޮންނާނެ އެމީހަކު އެ ވަލްނަރަބުލް ހާލަތުން އަރައިގަނެވެން ދެން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުދައްކާ ވެސް ވަކި މުއްދަތެއް ވަންދެން އެމީހުންނަށް ތިބެވޭނެ ކަހަލަ (ގޮތަކަށް ހަމަ ޖެއްސުން)" ޝައުނާ ވިދާޅުވި އެވެ. "އޭގެ މާނަޔަކީ ހަމަ އެކަނި ލިބޭ އާމްދަނީއަކުން ނޫނޭ ޑިފައިން ކުރަނީއަކީ އެ މީހާގެ ފަގީރުކަމުގެ ހާލަތު. ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ވަދެގެންނޭ މީހެއްގެ ފަގީރުކަމުގެ ހާލަތު ޑިފައިން ކުރާނީ."

ރާއްޖޭގައި މީހުންގެ ހާލަތު ރަނަގަޅަށް ދެނެގަނެވޭ ސާވޭތަކެއް ކުރެވިފައި ނެތް ކަަމަށާއި ހާލަތު އެންމެ ރަނގަޅަށް ދެނެގަނެވޭނީ ގިނަ ކަންތައްތަކަށް ބަލައި މީހުންގެ ހާލަތު ވަޒަން ކުރުމުގެ ސާވޭއެއް "މަލްޓި ޑައިމެންޝަނަލް ޕަވަޓީ އިންޑެކްސް" ހެދުމުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަމަކު ރާއްޖޭގައި އިންކަމް ޓެކްސް ނަަގަން ފެށުމުން، އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ބަލަންވީ އާއިލާތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެނގިގެން ދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަަހުގެ ތެރޭގައި 20،000 އާއިލާއަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ސަރުކާރުގެ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން (އެސްއޭޕީ) ގައި ވަނީ ހިމަނައިފަ އެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ އަހުމަަދު ހަމްދާން ވިދާޅުވީ 20،000 އާއިލާ އަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ހުރިހާ މަޝްރޫއެއް ހިންގާނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ނޫން ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން އިކުއިޓީ ދިނީމާ ފަހިދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަނުން ހައުސިން ޔުނިޓްތައް އަޅާ އުސޫލުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ވެސް ހިމެނޭނެ ކަމަށެވެ.

"މިސާލަކަށް ދެކުނުގައި އަޅާ 5،000 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ މަޝްވަރާތައް އެ ދަނީ، އެއީ އެ މޮޑެލްގެ ތެރެއިން،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ހަމްދާން ވިދާޅުވީ އެ އުސޫލުން އަޅާ ހައުސިން ޔުނިޓްތައް ވެސް ދޫކުރާނީ ސަބްސިޑައިޒްޑް އަގުތަކެއްގައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ގާތްގަނޑަކަށް މަހަކު 6،000ރ. ދައްކާ ގޮތަށް ހައުސިން ޔުނިޓް ދޫކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގެންގުޅޭނެ އަނެއް އުސޫލަކީ އަމިއްލައަށް ގެދޮރު އަޅަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ކުޑަ އިންޓަރެސްޓެއްގައި ލޯނު ދޫކޮށްގެން ގެދޮރު އެޅުމެވެ. ޝައުނާ ވިދާޅުވީ ގެދޮރު އަޅަން ލޯނު ދޫކުރާނީ ރިއަލް އެސްޓޭޓް ވިޔަފާރި ކުރަން ނޫން ކަމަށާއި ދިރިއުޅެން ގެއަޅަން ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ރަށް ރަށުގައި ގެ ނޭޅި ހުރި ފަޅު ގޯތިތަކުގައި ސަރުކާރުން ގެ އަޅައިދިނުުމުގެ ސިޔާސަތެއް ވެސް އެ ބަ އޮތް ކަމަށް ޝައުނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެއް ގޮތަކީ ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި އެބަހުރި ފަޅު ގޯތި. އެ ގޯތި ތަކުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭނެ ހައުސިން ޔުނިޓްސް އަޅައިދިނުން،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.