އެމްޑީޕީ އަކީ ލާދީނީ ބައެއް ނޫން: ނަޝީދު

އެމްޑީޕީއަކީ ލާދީނީ ޕާޓީއެއް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރަން އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންނަށް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.


އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި މިރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނަށް ވުރެ ވަކި ރަނގަޅަށް އުޅޭ ބަޔަކު ރާއްޖޭގައި ނެތް ކަމަށެވެ. އެމްޑީޕީ އަކީ ލާދީނީ ބައެއް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރަން ގޮވާލައްވައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމުގެ ކުރިން އެ އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތީ ޕާޓީ އަށް މާ ފަސޭހަ ދުވަސްތަކަކަށް ނުވެެދާނެ ކަމަށެވެ.

"ކުރިއަށް މިއޮތް ދުވަސްތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އުނދަގޫ ދުވަސްތަކަކަށް ވެދާނެ. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގައި މާ ފަސޭހަ ދުވަސްތަކަށް ނުވާނެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އިނގޭތޯ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ލާދީނީ ޕާޓީއެއް ކަމަށް ލާދީނީ ބައެއް ކަމަށް ތީގެ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ގަބޫލުކުރައްވައިގެނެއް ނުވާނެ." ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީއާ ވާދައަށް އެހެން ޕާޓީތަކުން ދައްކަމުންދާ ވާހަކަ އަށް ޕާޓީގެ މެމްބަރުން އަޅައިލަން ނުޖެހޭ ކަމަށާއި ޕާޓީގެ ކަންތައްތައް "ސޯލިހު ގޮތުގައި" ކުރަމުން ގެންދިޔައިމަ އެ ނިމުނީ ކަމަށެވެ. އެމްޑީޕީގެ މަސައްކަތަކީ ތަރައްގީގެ މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި ބަލަންވީ އެންމެންނަށް ވަޒީފާ ހޯދައިދެވޭތޯ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ. އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނާ އެއްވަރަށް މިސްކިތަށް ނަމާދަށް އަރާ ބައެއް، އަދި ރޯދާ ހިފާ ބައެއް ވެސް ރާއްޖޭގައި ނެތް ކަމަށް ވެސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑު ދެކެނީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެކަން އަޅުގަނޑުމެނަށް ކޮށްދެވޭނެ. ވަޒީފާއެއް ވެސް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހޯދައިދެވޭނެ. އަދި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ވެސް އަޅުގަނޑުމެނަށް ހޯދައިދެވޭނެ،" ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މެމްބަރުން ބައިވެރިވި ބައްދަލުވުމުގައި ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންނެވީ އެ ޕާޓީގެ ރައީސަކު ހޮވަން ބާއްްވާ އިންތިހާބުގައި އެމަނިކުފާނަށް ތާއީދު ކޮށްދިނުމަށެވެ.

އެމްޑީޕީއަކީ ލާދީނީ ޕާޓީއެއް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރަން ނަޝީދު ގޮވާލައްވާފައި މިވަނީ މޯލްޑިވިސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް ( އެމްޑީއެން) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓެެއްގައި އިސްލާމްދީނަށާއި ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަކުރުމުން ސަރުކާރުން އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތާ ގުޅުވައިގެން އިލްމުވެރިންނާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ފާޑުކިޔަމުން ދާ ވަގުތެއްގަ އެވެ.

"ޕްރިލިމިނަރީ އެސެސްމެންޓް އޮން ރެޑިކަލައިޒޭޝަން އިން ދަ މޯލްޑިވްސް"ގެ ނަމުގައި އެމްޑީއެން އިން އާއްމުކުރި ރިޕޯޓުގައި ދީނުގެ އަސާސްތަކާއި އަގީދާ އާއި މުސްލިމުން ގަބޫލުކުރާ ބައެއް ކަންކަމާ މެދު ސުވާލު އުފައްދައި ހަޖޫ ޖަހާފައިވެ އެވެ. އޭގައި ކީރިތި ގުރުއާނުގެ ނައްސުން އައިސްފައިވާ ބައެެއް ކަންތައްތަކާއި ހަދީސްތަކުގައިވާ ބައެއް ކަންކަމަށް ފުރައްސާރަ ވާ ގޮތަށް ވެސް ލިއެފައިވެ އެވެ.

އިސްލާމްދީނާއި ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަކޮށް ރިޕޯޓު ލިޔުނު މައްސަލަ ސީރިއަސްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާނެ ކަމަށް މި ސަރުކާރުގެ ކަމާ ގުޅޭ އިސްވެރިން ވިދާޅުވިޔަސް އެ ލިޔުނު އެއްވެސް މީހަކު ރާއްޖެ އަކު ނެތެވެ. ރިޕޯޓުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވި އިރު، އެމްޑީއެންގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި ޝަހިންދާ އިސްމާއިލް ހުންނެވީ ޖަރުމަނުގަ އެވެ. އެ ޖަމިއްޔާގައި، މި ރިޕޯޓް ލިއުމުގައި ދެން އުޅުނު ބައެއް މީހުން ވެސް މިހާރު ރާއްޖޭގައި ނެތެވެ.