މަޖިލީހުން ބިރުދައްކަން އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް: ޝަހީމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މީހުންނަށް ބިރު ދައްކަން އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.


އޯއައިސީގެ މަގާމެއް ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާ ޝަހީމް ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާ ބެހި ފާޑުވިދާޅުވަމުން ގެންދިއުން މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި މަޖިލީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވައިފަ އެވެ. އެކި ކަންކަމަށް ޝަހީމް ފާޑުވިދާޅުވަނީ ކޮން ހައިސިއްޔަތަކުންތޯ ބަލައިދެއްވަން އެދިވަޑައިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ސިޓީ ފޮނުއްވީ އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމެވެ.

މަޖިލީހުން އޭނާގެ މައްސަލަ ބެލުމުގެ މަގްސަދަކީ ކޮބައިތޯ ޝަހީމް ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވައިފަ އެވެ.

"ކޮންމެ މަގާމެއްގައި ހުއްޓަސް އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ދައްކަން ޖެހޭ ވާހަކަ ދެއްކޭނެ،" ޝަހީމް ފޭސްބުކްގައި ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ތުހުމަތު ކުރައްވާ ގޮތުގައި މަޖިލީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން އިސްލާމް ދީނާއި ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަކޮށް ނެރުނު ރިޕޯޓަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާތީ އެވެ. އެ ރިޕޯޓް ކުށްވެރި ކުރުމަކީ ކޮންމެ ދިވެއްސަކު ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށާއި އެ ކަމާ ގުޅުވައި މީހުންނަށް ބިރުދައްކާނެ ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަމަވެސް ޝަހީމްގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓްގެ މައްސަލަ ފެންމަތިވުމުގެ ކުރިން އޯގަސްޓް 19 ގަ އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓެއްގެ ގޮތުގައި 2018 ގައި އިންތިޚާބަށް ނުކުންނެވި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ކުރީގެ ޗާންސެލަރު ޝަހީމަކީ މިހާރު އޯއައިސީގެ ގޮފި "ވޮއިސް އޮފް ވިސްޑޮމް ސެންޓާ" ގެ ވެރިޔާ އެވެ. އެއީ އޯއައިސީގެ ފިކުރީ ގޮތްޕެވެ. އެ ގޮފީގެ މަގުސަދަކީ އިސްލާމީ ރިސާލަތު ދުނިޔެ އަށް ހާމަކޮށް މެދުމިންކަން ޕްރޮމޯޓް ކުރުމާ އެކު ހަރުކަށި ކަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. އަދި އިސްލާމް ދީނުގެ ރީތި ސޫރަ ދުނިޔެ އަށް އާއްމު ކުރުމެވެ.

އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން ލަސްވެގެން ޝަހީމް ގެންދަވަނީ މި ސަރުކާރަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުންނެވެ.