ހުކުމާ ދިމާކޮށް ޖޭއެސްސީން ޖުޑިޝަރީ އަށް އެޅީ ބޮމެއް: ޝާހް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ހުކުމް އިއްވުމުގެ ޝަރީއަތް މިއަދަށް ތާވަލް ކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެ މައްސަލަ ބައްލަވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަހްމަދު ހައިލަމް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަކީ ޝަރުއީ ދާއިރާ އަށް އެޅި "ބޮމެއް" ގެ ގޮތުގައި ޔާމީންގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ، އަލީ ޝާހް މިއަދު ސިފަކުރައްވައިފި އެވެ.


ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާގެ ހުކުމް އިއްވުން ތާވަލް ކޮށްފައި އޮތީ މިއަދު މެންދުރު 1:00 އަށެވެ. އޭގެ ހަތަރު ގަޑިއެއްހާއިރު ކުރިން، ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި ހައިލަމް ވަނީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފަ އެވެ. އެއީ، ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވަން ވައިބަ ގްރޫޕަކަށް އޭނާ ޝެއާކުރެއްވި ކުރެހުމެއްގެ މައްސަލައިގަ އެވެ.

"އެ އިއްޒަތާ ގަދަރު ފޭރިގެންފިއެ" ލިއެފައިވާ ކުރެހުމުން ފެންނަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކަރުގައި ޗޭނު ޖަހައި ގަންހިންގުވާ މަންޒަރެވެ. އެއީ، ކޮން ބައެއްކަން އެނގިވަޑައިގެން ފޮނުއްވި ކުރެހުމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ހައިލަމް ވަނީ މާފަށް ވެސް ރޭ އެދިވަޑައިގަތެވެ.

އެކަމަކު ޖޭއެސްސީން ނިންމީ ހައިލަމް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށެވެ.

ޝާހް ވިދާޅުވީ، ހުކުމާ ދިމާކޮށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިއިރު، ޔާމީންގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކުރެއްވި ކަމެއް ވެސް ވަކީލުންނަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަކުން ނާންގާ ކަމަށެވެ. މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރު ޖޭއެސްސީ އަށް ހާޒިރުވާން އަންގައި، ފަހުން ސަސްޕެންޑް ކުރެއްވި ކަން ވެސް އެނގިވަޑައިގަތީ މީޑިއާ އިން ކަމަށް ޝާހް ވިދާޅުވި އެވެ.

ހުކުމް އޮންނަ ދުވަހާ ދިމާކޮށް، ހައިލަމްގެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީން ބަލަން ފެށުމުން ޔާމީންގެ ވަކީލުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއްވި އެވެ. ހުކުމް އޮންނަ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ފަނޑިޔާރު ހާޒިރުކޮށް، ތަހުގީގު ހިންގާނީ ވަކި ގޮތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ނުވަތަ ވަކި ނަތީޖާއެއް ނެރެން ކަމަށް ގަބޫލުކުރުމުގެ ޖާގަ އޮތް ކަމަށް ޝާހް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ޖޭއެސްސީން ކޮށްގެން ނުވާނެ ވަރުގެ ކަމެއް [ހުކުމާ ދިމާކޮށް ހައިލަމް އަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން] އެއީ،" ޝާހް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޝަރީއަތުގައި ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ސާބިތު ކުރެވޭނެ ވަރުގެ ހެކި ނެތް ކަމަށް ވަކީލުން ގެންދެވީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ. އެއާ އެކު، ހުކުމެއް އިއްވި ނަމަވެސް ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކުރަން ވަކީލުން ތިބީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝާހް ވިދާޅުވީ ޖޭއެސްސީން އަމަލުކުރީ، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް އަދުލުއިންސާފަށް މަގުފަހި ނުވާ ފަދަ ގޮތަށް ކަމަށެވެ.

ފަނޑިޔާރުންގެ ޝަރަފާއި އިއްޒަތް ދަމަހައްޓަން ތިބޭ ބަޔަކީ ޖޭއެސްސީ ކަން ފާހަގަކޮށް، ޝާހް ވިދާޅުވީ މިނިވަން ޖައްވެއްގައި ފަނޑިޔާރުންނަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މާހައުލެއް ފަހިކޮށްދިނުމަކީ އެ ކޮމިޝަނުގެ މަގްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު، އުސޫލުން ބޭރުން، އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަނުކޮށް މެޖިސްޓްރޭޓުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަމުންދާތަން ފެންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއްވި އެވެ.

ފަނޑިޔާރަކު ޖޭއެސްސީ އަށް ހާޒިރުކުރަން ޖެހޭ ގޮތާއި ޖަވާބުދާރީވާން ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް ވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާކުރަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ނަމުގައި އޮތް އެކައުންޓަކަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ދައުރުކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެސްއޯއެފް ކުންފުނިން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކުރި މައްސަލައިގަ އެވެ.

އެ ފައިސާ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އާ އެކު ހަދާ އެސްކްރޯ އެކައުންޓެއްގައި ބަހައްޓަން އެއްބަސްވެ ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު، އެހެން ފައިސާތަކެއް އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށް އަދި އެސްއޯއެފުން ޖަމާކުރި ފައިސާ އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓަކަށް ބަދަލުކޮށް އެ ފައިސާގެ އަސްލު އޮޅުވާލީ ކަމަށް އެ ދައުވާގައިވެ އެވެ.