ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ބިލެއް އެކުލަވާލައި، ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ބިލެއް ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން އެކުލަވާލައި، ރައީސް އޮފީހަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.


ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ބިލެއް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވީ ސިއްހީ ގޮތުން ރައްކާތެރި ފެން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށާއި ފެނުގެ ވަސީލަތްތައް ރައްކާތެރިކޮށް، ތަރައްގީ ކުރުމާއި މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެސް އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކޮށް، އޭގެ ފައިދާ ލިބޭނެ ކަށަވަރު ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނާއި ސިނާއީ ރަށްރަށުގައި ވެސް އެކަށީގެންވާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެކަން ކަށަވަރު ކުރުމާއި އެފަދަ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތައް ރެގިއުލޭޓް ކުރުމާއި ފެނުގެ ވަސީލަތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަ ކުރަން ބާރު އެޅުމާއި އެފަދަ ނިޒާމުތަކަށް ގަސްދުގައި ދޭ ގެއްލުންތަކުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ބެލެހެއްޓުމުގައި އިހުމާލުވުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމަކީ ވެސް އެ ބިލްގެ މަގްސަދެއް ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާގެ ތެރޭގައި އަލަށް ތައާރަފްކުރާ ގިނަ ގާނޫނުތަކާއި އިސްލާހުކުރާ ގިނަ ގާނޫނުތަކެއް ވެސް ހިމެނެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ގާނޫނުތައް މިހާރު ވަނީ ފާސްކޮށް، އަމަލުކުރަން ފަށައިފަ އެވެ.