13 އަހަރުގެ ކުއްޖާ "ކައިވެންޏެއް" ކުރިކަން އެނގޭކަށް ނެތް: ޕޮލިސް/ޖެންޑާ

ތޭރަ އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ އެއްވެސް ކައިވެންޏެއް ކުރިކަން މިހާތަނަށް އެނގެން ނެތް ކަމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ދޯންޏެއްގެ ތެރޭގައި ޒަަހަމްކޮށްލައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ މޫދަށް ވައްޓާލި ރ. މަޑުއްވަރީ، ފެހިއަލި، އިސްމާއިލް ހައްމާދު ގާނޫނީ ހަމަތަކާ ހިލާފަށް ކުޑަކުއްޖަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭކަމުގެ ތުހުމަތުތައް ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ. އެއާއެކު ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އާއި ފުލުހުން ވެސް އަންނަނީ އެ މައްސަލަ ބަލަމުންނެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުންނާއި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ހޯދާފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، އެ ކުއްޖާ އެއްވެސް މީހަކާ ކައިވެނިކުރިކަން އެނގެން ނެތް ކަމަށެވެ. އެހެންވެ އެ ކުއްޖާ އުޅެނީ ކޯޓުން ބޭރުން ކައިވެނިކޮށްގެން ކަމެއް ނުވަތަ ނޫންކަމެއް އެއްވެސް އިދާރާތަކަށް އަދި ކަށަވަރެއް ނުވެ އެވެ.

ނަމަވެސް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ބުނީ ކުޑަކުއްޖަކު ބަލިވެއިން ކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ލިބުމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް ވަގުތުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ތުހުމަތުކުރެވޭ ބޮޑެތި މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް ފުލުސް އޮފީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި ބުނިގޮތުގައި އެއް އާއިލާއެއްގެ ކުދިންތަކެއް ތައުލީމާއި ސިއްހީ ހައްގުތަކުން މަހްރޫމްކޮށްފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ޖޫން 6، 2018 ގައި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ފަހުން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް ގާތުން ބަަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

އަންހެން ކުއްޖާގެ އާއިލާއަކީ ދީނީ ހަރުކަށި ވިސްނުން ގެންގުޅޭ ބަޔަކަށް ވާއިރު އެކަމުގެ ސަބަބުން އެ އާއިލާ އަށް ނިސްބަތްވާ ކުދިންނަށް ވެސް އެކަށީގެންވާ ތައުލީމްގެ ފުރުސަތުތަކާއި ސިއްހީގޮތުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ހައްގުން މަހްރޫމްވެފައިވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

ނަމަވަސް އެކަން ހައްލުކޮށް ކުދިންނަށް ދޭންޖެހޭ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުގެ ކަމާ ގުޅުން ހުރި މުއައްސަސާތަކުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

"ދީނުގެ ނަމުގައި ހައްދުފަހަނައަޅާ ދިއުމުގެ ސަބަބުން ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކަށް އުނިކަން ލިބި ކުޑަކުދިން ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެގެންދިއުމަކީ ސަރުކާރުން އަޅާނުލާ ދޫކޮށްލާނެ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ކުުދިންނަށް އެކަށީގެންވާ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އަޅަންވާ ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަމުންދާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވަމެވެ،" ބަޔާނުގައި ބުންޏެވެ.