24 ގަޑިއިރު ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ދެ ޑޮކްޓަރުން ބައިތިއްބަނީ

ރާއްޖޭގައި 24 ގަޑިއިރު ސިއްހީ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުގައި ދެ ޑޮކްޓަރުން ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާގައި މެމްބަރަކު ކުރެއްވި ސުވާލެއްގެ ޖަވާބުގައި އަމީން ވިދާޅުވީ 24 ގަޑިއިރު ހިދުމަތް ދޭ ގިނަ ތަންތަނަށް ދެ ޑޮކްޓަރުން ނެތުމުގެ ދަތިކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިފައިވާތީ މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އެ ތަންތަނުގައި ދެ ޑޮކްޓަރުން ހަމަޖައްސަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

"މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 24 ގަޑިއިރު ހިދުމަތް ދޭ ހުރިހާތަނަކަށް ދެ ޑޮކްޓަރުން ހަމަވާނެ. މިހާރު ވެސް ވަރަށް ގިނަ ތަންތަނަށް ހަމަވެފައި ވަނީ،" އަމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

އަމީން މަޖިލިހަށް ހާޒިރު ކުރީ ތިމަރަފުށީގައި އަޅަން ނިންމި ހޮސްޕިޓަލްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައި ނުވާތީ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލު ކުރުމަށް އެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު އެދިވަޑައިގަތުމަށެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން އަމީން ވިދާޅުވީ ތިމަރަފުށީ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ތަރައްގީ އަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ލިޔެކިޔުމާއި ކުރެހުމުގެ މަސައްކަތް ނިމި، އަންނަ އަހަރު އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށެވެ.

އަމީން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އަންނަ އަހަރު އެންމެ ބޮޑަށް އަމާޒު ހިފާފައި ވަނީ އާންމު ސިއްހަތަށެވެ. އޭގެ ސަބަބުން މިހާރު ހުރި މައިގަނޑު މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ ރާއްޖޭގެ ފަސް ސަރަހައްދެއްގައި ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްތައް ގާއިމު ކުރުމަށް ފަހު، ދެން ހުރި ސިއްހީ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަން ތަރައްގީ ކުރުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަމީން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ގައި މެމްބަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަން ތައްޔާރުވެވަޑައިގެން.

"ކޮންމެ ސިއްހީ ނިޒާމެއްގެ ހަގީގީ ފޮނި މީރުކަން ލިބޭނީ އެ ވަށާ ޖެހިފައިވާ ފަރުވާއަކަށް އެ ފަރުވާ ވެގެން. ހަމައެކަނި އެއް ރަށުން، އެއް ރަށުން މިން ކުރާ ކަމަށްވާ ނަމަ، އޭގެ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ނަތީޖާއާ ހަމައަށް ނުގޮސްދާނެ،" މެމްބަރަކު ކުރެއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި އަމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

އަމީން ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ އަމާޒަކީ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް، ރަނގަޅު ހިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ.

"މ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ކަމަށްވިޔަސް، ތިމަރަފުށީގެ ސިއްހީ ހިދުމަތް ކަމަށްވިޔަސް، އިހަވަންދޫގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ވިޔަސް، އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުން. އެއާ އެކީގައި އުމްރާނީ ތަރައްގީ ގެނެވޭނެ. އެއާ ދޭތެރޭގައި ޝައްކެއް ނުކުރައްވާ. އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މި އަންނަ އަހަރުގެ ތަސައްވަރު ފެންނާނެ ބަޖެޓުން،" އަމީން ވިދާޅުވި އެވެ