ޔާމީންގެ ޖަލު ހުކުމާ މެދު އިދިކޮޅުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ބޭރުގެ ސަފީރުންނަށް ހުށަހަޅައިފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ޖަލު ހުކުމާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.


ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ، އެ މަނިކުފާނު ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލުމާ އެކު ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ ހުކުމްކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަކު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީން އެ ހުކުމް ގަބޫލެެއް ނުކުރެ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ބޭރުގެ އެމްބަސީތަކަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ފޮނުވި ސޓީތަކެއް "މިހާރު" އަށް ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. އެ ސިޓީތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ ޔާމީން ޖަލަށްލާން ހުކުމްކުރީ ސިޔާސީ ކުލަ ޖެހިފައިވާ ޝަރީއަތަކުން ކަމަށާއި އެ ހުކުމަކީ އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ޝަރުއީ އުސޫލުތަކާ ވެސް ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމެއް ކަމަށެވެ. އެ ހުކުމްކުރީ ވެސް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ މަގާމު ހުސްވެފައި ވަނިކޮށް ކަމަށާއި އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ މަރުހަލާ ފަސްކުރަން ޔާމީންގެ ވަކީލުން އެދުމުން އެކަމަށް ވެސް ކޯޓުން ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ސަބަބުން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ބަންދުން މިނިވަންވުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އެ ސިޓީގައިވެ އެވެ.

އެ މައްސަލާގެ ހުކުމް މިދިޔަ މަހުގެ ކުރީކޮޅު އިއްވަން ހަމަޖެހިފައި ވަނިކޮށް އޭރު އެ މައްސަލަ ބެއްލެވި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސް ގާޒީ އަހުމަދު ހައިލަމް ސަސްޕެންޑް ކުރުމުން އެ މައްސަލަ ބަލަން އެކުލަވާލި ބެންޗުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ގާޒީ އަލީ ރަޝީދު މީޑިއާގައި އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ވާހަކަތަކެއް ދައްކަވާފައިވާ ކަން ވެސް އެ ސިޓީގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބޭ އިންސާފު ޝަރީއަތަކުން އިދިކޮޅު ލީޑަރު ޖަލަށްލުމަކީ ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީއަށް އޮތް ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށާއި އެހެންވެ، ޔާމީން މިނިވަންކޮށް، ރާއްޖޭގައި ގާނޫނުގެ ވެރިކަމާއި އިންސާނީ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކުރަން ސަރުކާރަށް ބާރު އަޅަން މަސައްކަތް ކޮށްދޭން އެދޭ ކަމަށް ވެސް އެ ސިޓީގައިވެ އެވެ.

ޔާމީން ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމާ އެކު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިހާރު ދަނީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ކޮންމެ ރެއަކުހެން މުޒާހަރާ ކުރަމުންނެވެ. އަދި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ވެސް މަޖިލީހުގައި ދަނީ އެކަމަށް އިހްތިޖާޖް ކުރަމުންނެވެ.

ޔާމީންގެ ޖަލު ހުކުމް ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅާފައި ވާއިރު، އެ މައްސަލަ ނިމެންދެން އެމަނިކުފާނު ވަގުތީ ގޮތުން މިނިވަން ކުރަން ވެސް ވަނީ ހުށަހަޅައިފަ އެވެ.