ޚަބަރު / ކޮރަޕްޝަން

ޝަޒައިލް ސަސްޕެންޝަންގައި، އިބޫ އަށް ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ!

ޝަޒައިލް އާއި އިބޫ: ދެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަނީ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ އިރު ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި ވަނީ އެއް ބޭފުޅަކު. --ފޮޓޯ/މިހާރު

09 ޑިސެމްބަރ 2019 - 12:19

28 comments

ކޮރަޕްޝަން ހިންގެވި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، މޯލްޑިވް ގޭހުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޝަޒައިލް ޝިޔާމް ސަސެޕްންޑްކޮށްފައި ހުރި އިރު، ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ގްރޭޓާ މާލެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (މާމިގިލީ އިބޫ) އަށް އަދި ފިޔަވަޅެއް ނާޅަ އެވެ.

މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު 15 ގައި ޝަޒައިލް ސަސްޕެންޑްކުރީ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަން ރައީސް އޮފީހުން އާއްމުކޮށްފައިވާ ޕޯޓަލް އަށް ލިބުނު ޝަކުވާތަކަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އެ މައްސަލަތައް ސީރިއަސް ކަމަށް ބެލެވިގެން ތަހުގީގީ އިދާރާތަކުން ތަހުގީގުކޮށް ނިމެންދެން އޭނާ ސަސްޕެންޑްކުރީ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފައިވެ އެވެ. އޭގެ ފަހުން، އެ މައްސަލައިގައި ރައީސް އޮފީހުން އަދި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން އޭނާއާ ސުވާލު ނުކުރާ ކަމަށް އެނގިފައި ވެ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަ ޕްރައިސަސް (އެސްއޯއީ) ކޮމިޓީ އަށް ޝަޒައިލް ހާޒިރުކޮށް، މައުލޫމާތު ސާފުކުރީ މޯލްޑިވް ގޭހަށް އަގުބޮޑުކޮށް ގޭސް ގަންނަ ކަމަށް ބުނެ މީހަކު ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެންނެވެ. ޝަޒައިލް ސަސްޕެންޑް ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ކޮމިޓީން ވެސް މައްސަލައެއް ނުބަލަ އެވެ.

ޝަޒައިލަށް ތުހުމަތުކުރި ފަދަ މަގާމުގެ ނުފޫޒު ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެއްވުމުގެ ތުހުމަތު އިބޫ އަށް ވެސް ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ. ތިލަފުށި ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ބޯޓެއް ނެގުން، ޕާކަވަން ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ން އަންނަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

މި ބޯޓު ނެގުން، ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީން ވެސް ވަނީ ބަލައިފަ އެވެ. ކޮމިޓީން ނިންމާފައި ވަނީ ބޯޓް ނައްތާލުމުގެ ހުއްދަ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ދީފައިނުވާ އިރު ގަވައިދާ ހިލާފަށް ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިބޫ އަމަލުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ މައްސަލަ ބަލައި އިހުމާލު ވެފައިވާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޕީސީބީ އާއި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް އެންގުމަށް ވެސް ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި ވަނީ ގްރޭޓާ މާލެ ކުންފުނީގެ އެމްޑީ އިބޫ އަށް 300،000 ޑޮލަރު (4.6 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތެއް ވެސް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެ އެވެ. ނަމަވެސް ތަފްސީލް ވާހަކަތައް އާންމެއް ނުކުރެ އެވެ.

އެކަމަކު، އެއް ބައެއްގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ އިބޫ އަށް މިހާ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވޭއިރު، އަދި ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ވެސް އޭނާ އަމަލުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ކަމާ ގުޅޭ ކޮމިޓީން ބުނި ނަމަވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅައި މަގާމުގައި ބެހެއްޓުމެވެ. އެކަމަކު، މޯލްޑިވް ގޭހުގެ އެމްޑީ އަދި މި ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް (އެމްއާރުއެމް) ގެ އިސް މެމްބަރު ޝަޒައިލް އަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު މައްސަލައިގައި ސުވާލެއް ވެސް ކުރުމެއް ނެތި ސަސްޕެންޑްކުރުމެވެ. އޭގެ ފަހުން މިހާރު ދެ މަސް ވަނީ އެވެ.

އިބޫއަކީ ކުރިންސުރެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރެކެވެ.

މި ސަރުކާރުން ވަނީ "ކޮރަޕްޝަނަށް ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް"ގެ ސިޔާސަތެއް އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. މި ސިޔާސަތަށް، ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންނާއި ކުންފުނިތަކުގެ އިސްވެރިން އަމަލުކުރައްވަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަނީ ގޮވާލައްވައިފަ އެވެ.

ކޮރަޕްޝަނަށް އެންމެ ބޮޑަށް މަގުފަހިވަނީ ޕްރޮކިއުމަންޓާއި ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިންކަން ފާހަގަކުރައްވައި އެކަމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވަން ވެސް ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިންނަށް ރައީސް ވަނީ ގޮވާލައްވައިފަ އެވެ. އެގޮތަށް މަޝްރޫއުތައް ހަވާލުކުރެވެނީ، މާލިއްޔަތު ގަވާއިދަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހުގެ ސަބަބުން ކަން ފާހަގަކޮށް އެ އިސްލާހު އުވާލަން އޭސީސީން ވަނީ ކަމާ ބެހޭ އިދާާރާތަކަށް ލަފާ ދީފަ އެވެ.

28 ކޮމެންޓް, 45 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 2%
icon sad icon sad 4%
icon angry icon angry 93%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ކޮލަމާފުށީ މީހާ

28 October 2020

ތި ދޭތި ވެސް ކަޑަ ، އިބޫ ، ޝަޒައިލް މި އި އެއްގޮތަކަށް ވެސް މި ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ ގައި ތިބެން ޖެހޭ ބައެއް ނޫން ، ކިބުރުވެރި ، މަކަރާ ޙީލަތް އިންތިހާ

The name is already taken The name is available. Register?

ފަޅޯ

10 December 2019

ފަޅޮލޭ ނުކިއްޔާ ރަނގަނޅުވާނެ އިނގޭތޯ!... ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް ނަމުގަިއ، ކަމުގައި ހަމަ ސަބީލިއްލާހި...

The name is already taken The name is available. Register?

ގޯސްޓް

10 December 2019

މި އިންތިހާނުން ތިޔަވީ ބޮޑުތަނުން ފެއިލް

The name is already taken The name is available. Register?

ފޭކު

09 December 2019

ޒީރޯ ޓޮލަރެންސްއޭ ކިޔާފަ ވަކިކުރަނީ ކޯލިޝަންގެ އެހެން ޕާޓީމީހުން އެކަނި. އެއީ އެމްޑީޕީއަށް ހުރިހާ މަގާމެއްދިނުމަށް ކުރާ ކަމެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ޖަޒީރާ ޑިމޮކުރަސީ

10 December 2019

އެމްޑީޕީއަށް ހުރިހާ މަގާމެއްދިނުމަށް ކުރާ ކަމެއް. ވަކި ހިސާބަކުން ހުރިހާ ޕާޓީ އެއެވެސް ބޭރަށް ކޮއްޕާލާނެ، ދީނަކީ މޑނ. އެއިރުން ޖަޒީރާ ޑިމޮކުރަސީ ފުރިހަމަވާނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ކޭންޑީ

09 December 2019

ފުކެއްބޮޑުވަރު ބަޔަސްވިއަސް

The name is already taken The name is available. Register?

މުހައްމަދުއަލީ

09 December 2019

ޝަޒާއިލް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގައި އުޅުނު އިރު އޭނާގެ ބޭބެ ފިހާރަށް މުދާ އުފުލީ މިނިސްޓްރީގެ ދޯނީގައި.އެވަރު މީހަކު ތިކަން ނުކުރާނެއޭ ކާކު ބުނާނީ

The name is already taken The name is available. Register?

މަޖީދު

15 December 2019

އަހަރެންވެސް މީ ފިޝަރީޒްގަ އުޅޭ މީހެއް. ޓިޔަ ތަނެއް ދުއް އަދި އަޑުއެހި މީހަކުވެސް ނެތް މިތާކު

The name is already taken The name is available. Register?

ސޮލޯލޮރިސް

09 December 2019

މިޔޭ މައްސަލައަކީ ޕާޓީމީހަކުވީމަ އެވަރިހަމަ ރޮލާކެޔަސް

The name is already taken The name is available. Register?

ފަހިމް

09 December 2019

އަނދުން ހުސެން ޝާހިދު މާމިގިލި އިބޫ ޝިއްޕެ ގޮސް ގުޅެނީ ރައީސް އޮފީހާ.

The name is already taken The name is available. Register?

މަސްވެރިޔާ

09 December 2019

އިބޫ - އިބޫ. ގަޓް ތިބޭތޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ްައައިޝާ

09 December 2019

އަސްލުވާގޮތަކީ ރައީސްގެ ޓީމް އިންތިހާއަށް ބަލިކަށީ. އެއްވެސް ޑިޝިޝަނެއް ނެގެންނެތީ ރައީސް ނަޝީދުއާއި ހެދި.

The name is already taken The name is available. Register?

ޚލމހ

09 December 2019

ހަމަތަ؟ އިބޫ އަކީ ރައީސް އޮފީސްގާތް މީހެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

މިހާރު ޕޯލް

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާ މެދު ފެންނަނުފެންނަ ވޯޓެއް ނަގަން
ފެނޭ
25%
ނުފެނޭ
75%
Poll closing: 24 April 2021 19:00

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454