އިއްޒަތްތެރި ގޮޅިއެއްގައި އޮތަސް، އެއީ ޔާމީންގެ މަގާމެއް ނޫން: އަބްދުއްރަހީމް

މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކިތަންމެ "އިއްޒަތްތެރި ގޮޅިއެއްގައި" އޮތަސް އެއީ އެމަނިކުފާނަށް ހައްގުވާ މަގާމެއް ނޫން ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން ގޮވާލައި ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ އަމިއްލަ މަންފާއެއް ނުހޯއްދަވައި ގައުމުގެ ހައްގުގައި ލޯތްބާއި ކުލުނެއް އޮވެގެން މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެއްވި ހަމައެކަނި ލީޑަރަކީ މި ފަހުގެ ތާރީހުގައި ޔާމީން ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، ޔާމީން ޖަލުގައި އޮންނެވުމުން ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު މިނިވަން ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑު ބަލާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން ޔާމީން އޮތީ ކޮން ކަހަލަ ގޮޅިއެއްގައިތޯ. އެތަނުގައި ކިތަންމެ އިއްޒަތްތެރި ގޮޅިއެއްގައި އޮތަސް އެއީ އެމަނިކުފާނުގެ މަގާމެއް ނޫން. އެމަނިކުފާނަށް ހައްގުވާ މަގާމެއް ނޫން އެއީ. ޔާމީނަކީ ޖަލަށް ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭ ބޭފުޅެއް ނޫން،" އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޔާމީން މި ގައުމަށް ކޮށްދެއްވި ހިދުމަތުގެ އިނާމަކަށް ވާންވާނީ ޖަލު ގޮޅިއެއް ނޫނެވެ. ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވީ އަނިޔާވެރި ހުކުމެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން އެ ހުކުމް ބަލައިނުގަންނާނެ ކަމަށް ވެސް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ. އެއީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރާއްވަވައިގެން ދެ ބޭފުޅުންގެ ސިޔާސީ މުސްތަގުބަލް ހަލާކުކޮށްލަން ދިން އަނިޔާއެއް ކަމަށާއި އެ އަނިޔާ އިން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ވުރެ މުހިންމު އެހެން ކަމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ރޭގަނޑު ވެސް، ދުވާލު ވެސް، މެންދުރު ވެސް މެންދަމު ވެސް، އަވީގައި ވެސް، ފިނީގައި ވެސް، ވާރޭގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަކީ ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް،" އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޔާމީނަކީ ގައުމު ވިއްކާލައިގެން ވެރިކަން ކުރައްވާނެ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށާއި، މި ގައުމުގައި އިސްލާމްދީން ނޫން އެހެން ދީނެއް އޮތުމަށާއި ގައުމިއްޔަތު ބީވެގެން ދިއުމަށް އެމަނިކުފާނު ދޫކޮށްނުލައްވާނެ ކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ބޭރު ގައުމެއްގެ އަޅުވެތިކަމަށް މި ގައުމު ދިޔަ ނުދީ، ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމު، އަމިއްލަ މުސްތަގިއްލު މިނިވަން ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި މި ގައުމު ބާއްވައިގެން މި ގައުމުގައި ވެރިކަން ކުރަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ހަމައެކަނި ލީޑަރަކީ ރައީސް ޔާމީން،" އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާ ކުރީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ވަން އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓަކުން އެމަނިކުފާނަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކުރި މައްސަލައިގަ އެވެ. މި ދައުވާގައި، ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއްގެ އިތުރުން ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުން ޔާމީން ވަނީ ޖޫރިމަނާ ކޮށްފަ އެވެ. ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވި ހުކުމް، ހައި ކޯޓުގައި މިހާރު ވަނީ އިސްތިއުނާފްކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަކު، އަދި ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުގެ އަޑުއެހުންތައް ނުފަށަ އެވެ.

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލައި، އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުން ކޮންމެ ރެއަކު ދަނީ މާލޭގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުންނެވެ. އެމަނިކުފާނު ހުންނަވަނީ މާފުށީ ޖަލުގެ ސްޕެޝަޕް ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓް (އެސްޕީޔޫ)ގަ އެވެ. އެއީ، ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ކޯޓުތަކުން ހުކުމް އިއްވި ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ބައިތިއްބަން ހާއްސަކޮށް ހެދި ތަނެކެވެ.