ކެފޭގެ އުސޫލުން މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް

މާލޭގައި ކެފޭ ހިންގާ އުސޫލުން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރުމުގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ގެތަކަށް އަމާޒު ކޮށްގެން، އެ ގެތައް ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ގިނަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.


މި މައްސަލަތަކުގެ ތުހުމަތަށް އެންމެ ފަހުން މިރޭ ފާސްކުރީ މ. ލޮނުމިދިލިގެ އެވެ. އެ ގެއިން ހަތަރު ފިރިހެން ކުޑަކުއްޖަކާއި ދެ ފިރިހެނަކާއި އަންހެނަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، ލޮނުމިދިލިގެ އިތުރުން އެހެން ހަތަރު ގެއެެއް މި މަހުގެ މިހާތަނަށް ބަލައި ފާސްކޮށް 36 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ، މ. ފެޝަންމީޑާއި މ. ނަދީ އިރުމަތީބަޔާއި ހ. ވެލިރަންގެ އަދި ގ. މެމޮރީވިލާ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނިގޮތުގައި މި މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހު ފެޝަންމީޑް ބަލައި ފާސްކޮށް މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްޗިއްސާ އެކު 11 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ނަދީ އިރުމަތީބައިން މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްޗިއްސާ އެކު ހައްޔަރުކުރީ ހަތަރު މީހެކެވެ. މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ވެލިރަންގެ އިން މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްޗިއްސާ އެކު 10 މީހަކު އަދި މެމޮރީވިލާ އިން މަަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްޗިއްސާ އެކު ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. މެމޮރީވިލާ ފާސްކުރީ އިއްޔެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، މިއީ މީގެ ކުރިން ވެސް މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ބަލައި ފާސްކޮށްފައިވާ ގެތައް ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިއީ އެ ގެތަކުގެ ވެރި ފަރާތް ނުވަތަ ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ރުހުމާ އެކު، މާލީ މަންފާ ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައި ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

"...މި އޮޕަރޭޝަންތަކަކީ ގެތަކުގެ ވެރި ފަރާތް ނުވަތަ ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތް ޒިންމާދާރު ކުރުމަށް ނުވަތަ ޖިނާއީ ތަހުގީގު ހިންގައި އެ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި، ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ކަން ފާހަގަކުރަން،" ފުލުހުން ބުންޏެވެ.