ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އިދިކޮޅުން ލ. އަތޮޅަށް

އަންނަ އެޕްރީލް މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީގެ ޓީމެއް ލ. އަތޮޅަށް މިއަދު ފުރައިފި އެވެ.


ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ލ. އަތޮޅުގެ އިތުރުން ވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އިދިކޮޅުގެ ޓީމުތައް ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އޭގެތެރޭގައި އައްޑު އާއި ގއ. އާއި ގދ. އާއި ތ. އަދި ދ. އަތޮޅުގައި ވެސް ޕީޕީއެމްގެ ޓީމުތައް އެބަތިބި ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ލ. އަތޮޅަށް ކުރާ ދަތުރުގައި، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަންކުރަން ގޮވާލާ ޕެޓިޝަންގައި ސޮއިކުރުން ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާނެ އެވެ. ދައުލަތުން ކުރި މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާގައި ކުށް ސާބިތުވެ އެމަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ މާފުށީ ޖަލުގައި ފަސް އަހަރުގެ ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުންނެވެ.

"މި ދަތުރުތަކުގެ ބޭނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ ރޫހު އަތޮޅުތަކުގައި ވަރުގަދަ ކުރުމާއި ރައީސް ޔާމީނަށް އޮތް ތާއީދު އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރަން ގޮވާލާ ޕެޓިޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އިތުރުން ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުން،" އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އިދިކޮޅުގެ ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންނާ ވީހާވެސް ގާތުން މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ޓީމުތައް އަތޮޅުތަކުގައި ކުރާ މަސައްކަތާއި ސަޕޯޓަރުންގެ ތާއީދަށް ޔާމީން ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު ހުންނެވީ ވަރަށް ސާބިތުކަމާ އެކުގައި ކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެމަނިކުފާނުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަކީ ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ވީހާވެސް ބޮޑު ތަނުން ކާމިޔާބު ކުރުމަށްޓަކައި ޕީޕީއެމް، ޕީއެންސީގެ ހުރިހާ އެންމެން މަސައްކަތްކޮށްދިނުން،" އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕީޕީއެމާ ދުރުގައި ތިބި ބަޔަކު ޕާޓީގެ ހިންގުމަށް ޝައުގުވެރިކަންފާޅުކުރާ މައްސަލައިގައި ފާޑުވިދާޅުވެ އަބްދުއްރަހީމް މިރޭ ވެސް ވިދާޅުވީ ޕާޓީގެ ލީޑަޝިޕާއި ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ މަގާމުގައި ވެސް ހުންނެވީ ޔާމީން ކަމަށެވެ. ޕާޓީ ބައިބައިކޮށް އެ ފުރުސަތު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރިއަސް ކާމިޔާބު ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.