ޑިމާންޑްތަކާ އެކު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ސިޓީގެ ދަރަޖަ ލިބޭނެ: ކައުންސިލް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އިހުތިޖާޖު ކުރަން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް އެ ރަށަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަދީ ދެން އިންތިޚާބު ކުރާނީ ސިޓީ ކައުންސިލެއް ކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ކުޅުދުއްފުށީގެ އާބާދީ 10،000 އަށް އެރީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު އެވެ. ގާނޫނު ބުނާގޮތުން އެ އަދަދަށް މީހުން ހަމަވެއްޖެ ނަމަ ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަށް ދެވޭނެ އެވެ. އެރަށް ސިޓީ އަކަށް ހެދުމަކީ ސަރުކާރުގެ ވައުދެކެވެ.

ނަމަވެސް އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު އޮންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު އިއުލާން ކުރި އިރު ބުނެފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އިންތިޚާބު ކުރާނީ ރަށު ކައުންސިލެއް ކަމަށެވެ. އެއާއެކު އެރަށު މީހުން ނުރުހުން ފާޅުކޮށް އިހުތިޖާޖަށް ނުކުތުމަށް ނިންމި އެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބްދުލް ލަތީފް "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ދެން އޮންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެރަށަށް އިންތިޚާބު ކުރާނީ ސިޓީ ކައުންސިލެއް ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއާއެކު އިހުތިތާޖު ނުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަދި ރަސްމީކޮށް ލިޔުމަކުން ނާންގާ. އެކަމަކު އަނގަބަހުން ޔަގީންކަން ދީފި ދެން އޮންނާނީ ސިޓީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބެއްކަމުގެ،" އެމްޑީޕީ ފަސް ކައުންސިލަރުން ތިބޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ލަތީފް ވިދާޅުވީ އެ ރަށު ކައުންސިލުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްއާ މި އަހަރު ކުރީކޮޅު ބައްދަލުކޮށް ވެސް ސިޓީ ކައުންސިލަކަށް ބަދަލުކޮށްދޭން އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތަށް ސަރުކާރުން އަމަލު ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ރަށެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ލިބެނީ ރައީސަށެވެ. އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް ހޫދުއާ ސުވާލު ކުރުމުން ވިދާޅުވީ މާދަމާ ޖަވާބެއް ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ދެން އޮންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް އިއުލާން ކުރީ ހަތް ކައުންސިލަރުންނެވެ. ސިޓީ އަކަށް ބަދަލުވި ނަމަވެސް އިންތިޚާބު ކުރާނީ ހަތް ކައުންސިލަރުންނެވެ.