ގުޅީފަޅުގެ ފްލެޓްތަކުގެ މީހުން އަދިވެސް ރައީސްގެ ޖަވާބުގެ އިންތިޒާރުގައި؟

ގުޅީފަޅުން ފްލެޓް ގަތް މީހުންގެ ތެރެއިން ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވި މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ވެސް އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނެ އެ ފަރާތްތަކުން މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.


އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި 2010 ވަނަ އަހަރު ގުޅީފަޅުން ފްލެޓް ގަތް މީހުންގެ ތެރެއިން ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ އިންތިޒާރުގައި އަދިވެސް އެތައް އާއިލާއެއް އެބަތިއްބެވެ. ގުޅީފަޅުގެ ފްލެޓްތަކަކީ މީހުން ދިރިއުޅެން އެކަށީގެން ނުވާ ތަންތަން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައި 18 އާއިލާ އަކަށް ހުޅުމާލޭން ފްލެޓް ދިނެވެ.

މިހާތަނަށް ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ނުލިބި 142 އާއިލާއެއް އެބަތިއްބެވެ. ގުޅީފަޅު ފްލެޓް ގަތުމަށް އެ އާއިލާތަކުން 50 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ގިނައިން އެ މީހުން އިންވެސްޓް ކުރި އެވެ. މިހާތަނަށް ބަދަލު ނުލިބޭތާ ފްލެޓެއް ވެސް އެ އާއިލާތަކަށް ނުލިބެ އެވެ.

މިކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އުނިމާ ގްރޭންޑްގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި، ފްލެޓް ގަތް މީހުންގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދެއްކި މުހައްމަދު މޫސާ ބުނީ މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ ބައްދަލުކޮށް، އެ މީހުންގެ ބޭނުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މިދިޔަ 10 އަހަރު ފްލެޓް ނުލިބި، ކުއްޔަށް އުޅެން ޖެހުމުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލާ އެކު، ގުޅީފަޅުން ނުވަތަ ހުޅުމާލެއިން ފްލެޓެއް ދިނުން ހިމެނެ އެވެ. އަދި ބަދަލު ނުދޭ ނަމަ ތިން ކޮޓަރީގެ ލަގްޒަރީ އެޕާޓްމަންޓެއް ކޮންމެ އާއިލާ އަކަށް ދިނުމަކީ ވެސް އެ މީހުންގެ ހުށަހެހެޅުމެކެވެ.

ގުޅީފަޅުން ފްލެޓް ގަތް މީހުންގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން: ގޮތެއް ނުފެންނާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރި-- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

"ފެންކަޅިވެ އިނދެ ރައީސް އަޑު އެއްސެވ. ވިދާޅުވީ ތިން ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ގޮތެއް ނިންމަވާ ދެއްވާނަމޭ. އޭގެ ފަހުން 10 ހަފުތާވީ އެއްވެސް ޚަބަރެއް ނެތް،" ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުން މުހައްމަދު ބުންޏެވެ.

"10 އަހަރު މި ވަނީ މިހާލުގައި އުޅޭތާ. އެއްވެސް ކުރިމަގެއް ނުފެނޭ."

އޭނާ ބުނިގޮތުގައި، އޭގެ ފަހުން ދެ ބައްދަލުވުމަކަށް ރައީސް އޮފީހަށް އެ މީހުން ގެންދިޔަ އެވެ. އެކަމަކު، އެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވެސް މާބޮޑު އުންމީދެއް ނުލިބުނެވެ.

މުހައްމަދު ބުނީ، ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލަކީ ގުޅީފަޅުން ފްލެޓް ގަތުމަށް ދެއްކި ފައިސާ އެކަނި ކަމަށް ވިސްނައި ދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

ހާލުގައި ޖެހި، ގޮތް ހުސްވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ހަސަން މޫސާ ބުނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ސަރުކާރުން ހިސާބު ކުރާއިރު މިވީ 10 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުއްޔަށް ދިޔަ ހަރަދު ނުހިމަނާ ކަމަށެވެ. އެއީ ގަބޫލު ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ގުޅީފަޅުގައި ބައެއް އާއިލާތަކުން އުޅެމުން ދަނިކޮށް، އެއީ މީހުން އުޅެން މަނާ ރަށެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅީ ސަރުކާރުން ކަމަށް ވާއިރު، އޭގެ ފަހުން ލިބުނު ގެއްލުންތަކަށް ބަދަލު ދޭން ޖެހޭނީ ވެސް ސަރުކާރުން ކަމަށް މުހައްމަދު ބުނެ އެވެ.

އެކި ނަންނަމުގައި ސަރުކާރުން އެކި ކުންފުނިތަކަށް ބަދަލުތައް ދޭއިރު ގުޅީފަޅު ފްލެޓް ގަތް މީހުންނަށް ބަދަލު ނުދެވިގެން އުޅޭ ސަބަބާ މެދު މުހައްމަދު ހިތުގައި ސުވާލު އުފެދެ އެވެ.

"ސީލައިފް މައްސަލާގައި ސަރުކާރުން ބަދަލު ދޭން ނިންމިއިރު އެއީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލަކުން ވެސް ވީ ކަމެއް ނޫން. ސަރުކާރުން ދޭން ބޭނުންވާތީ ބަދަލު ދެނީ،" މުހައްމަދު ބުންޏެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ރައީސް ކުރިން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ގުޅީފަޅުން ފްލެޓް ގަތުމަށް ފައިސާ ދައްކައި، މިހާތަނަށް ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ނުލިބި ތިބި މީހުންނަށް ހޯއްދެވި ހައްލަކީ ހުޅުމާލެ އިން ފްލެޓު ދިނުމެވެ. މި ސަރުކާރުން އަޅާ 4،000 ފްލެޓުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ބުރުގައި އެ އާއިލާތަކަށް ފްލެޓް ދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެމަނިކުފާނު ދެއްވި އެވެ.

ގުޅިފަޅަކީ ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން 2010 ވަނަ އަހަރު ބޭރުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ގްލޯބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑް (ޖީޑީޕީ) އާ ހަވާލުކޮށްގެން ހިއްކި ރަށެކެވެ. އެ ފަޅު ހިއްކުމަށް ފަހު ނަޝީދު ވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަނަކަށް އެ ރަށް ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.