ޔާމީންގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ވަލީލުންގެ ޓީމު އެކުލަވައިލަން ޣައްސާން ޔޫރަޕްގައި

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ވަކީލުންގެ ޓީމެއް އެކުލަވައިލަން ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޣައްސާން މައުމޫން ޔޫރަޕްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ޔާމީނަށް ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވީ ދައުލަތުން އުފުލި މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާގަ އެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޑީއާރުޕީގެ ކުރީގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު (ކާނަލް) ވިދާޅުވީ، ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި މި ސަރުކާރާ އެކު ވާހަކަ ދެއްކެވިފައި އޮތީ މިއަދުގެ ކުރިން ޔާމީން ގެކޮޅަށް ބަދަލުކުރާ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. ސަރުކާރުން އެއްބަސްވި ގޮތަށް ޔާމީން މިނިވަން ވާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ޣައްސާން ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ވަކީލުންގެ ޓީމެއް އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

"އަމާލް ކްލޫނީ ފަދަ ގާބިލް، ބޭބޭފުޅުން ރައީސް ޔާމީންގެ ލީގަލް ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާނެ. އިނގިރޭސި ވިލާތާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ފުންނާބު އުސް ލޯފާމްތަކާއި އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަ ދައްކައި ޔާމީންގެ މައްސަލަ އދ. ގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅަން ވެސް މިވަނީ ނިންމާފައި،" ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ވަރަށް އަވަހަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާ ކުރީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ވަން އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓަކުން އެމަނިކުފާނަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކުރި މައްސަލައިގަ އެވެ. އެ ފައިސާ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އާ އެކު ހެދި އެސްކްރޯ އެކައުންޓެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް އެމަނިކުފާނު އެއްބަސްވެ ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު އެހެން ފައިސާތަކެއް އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށް އަދި އެސްއޯއެފުން ޖަމާކުރި ފައިސާ އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓަކަށް ބަދަލުކޮށް، އޭގެ އަސްލު އޮޅުވާލި ކަމަށް ދައުވާގައިވެ އެވެ.

މި ދައުވާގައި ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއްގެ އިތުރުން ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުން އެމަނިކުފާނު ވަނީ ޖޫރިމަނާކޮށްފަ އެވެ. މި ހުކުމް، ހައި ކޯޓުގައި މިހާރު ވަނީ އިސްތިއުނާފްކޮށްފަ އެވެ. އިސްތިއުނާފްގެ މުއްދަތު ނިމެންދެން ވެސް އެމަނިކުފާނު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްދޭން ވަކީލުން ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވައިފަ އެވެ.

ޕީޕީއެމުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވީ ނުހައްގު ޖަލު ހުކުމެކެވެ. ބޭނުމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ސިޔާސީ ހަޔާތްޕުޅު މަރާލުން ކަމަށް ވެސް އެ ޕާޓީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.