ހަތިޔާރުގެ ވާހަކަ ދެއްކީ މަޖާޒީ ގޮތުން، އެއީ އަނިޔާދޭ ވާހަކައެއް ނޫން: ލަތީފް

ހަތިޔާރު ތޫނުކޮށްގެން މަގުމައްޗަށް ނުކުންނަން ގޮވައިލުމުން ފާޑުކިއުން އަމާޒުވުވުމުން، ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަބްދުއް ލަތީފް މުހައްމަދު އޭނާ ދެއްކެވި ވާހަކަ ރޭ މާނަކޮށް ދެއްވައިފި އެވެ.


އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިދިޔަ ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ލަތީފް ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރު ވެރިކަންކުރަން ދީގެން ނުތިބެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ، ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން މި ސަރުކާރު ވައްޓާލާނެ ކަމަށާއި އެ ނޫން ގޮތެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މަގުމައްޗަށް ނުކުންނާނީ ކެރިގެން ހިތްވަރާ އެކު އަދި ހަތިޔާރުތައް ތޫނު ކޮށްގެންނެވެ.

"ހަތިޔާރުތައް ތޫނުކޮށްގެން ނުކުންނާނީ. ހަތިޔާރު ހިފައިގެން ނުކުންނާނީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަން. އެ ނޫން ކަމެއް ދެން ނުކުރާނަން. އެއީ ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ކުރެވޭނެ ކަންކަން. އެކަން ކުރާނީ ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން،" ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް ގެންނަން، އޭރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް އިސްވެ މަސައްކަތް ކުރެއްވި ލަތީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

ލަތީފްގެ މިވާހަކަ އަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައި ވަނިކޮށް، ލަތީފް ރޭ ވިދާޅުވީ ހަތިޔާރުގެ ބޭނުން ކުރުމަކީ ދިވެހިން މަަޖާޒީ ގޮތެއްގައި ވެސް ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ބަހެއް ކަމަށެވެ.

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ޕީއެންސީގެ އޮފީހުގައި ބާއްވާ ސިލްސިލާ ޖަލްސާތަކުގެ ތެރެއިން ރޭގެ ޖަލްސާގައި ލަތީފް ވިދާޅުވީ "މިދައްކަނީ ނިއުކްލިއަ ހަތިޔާރާއި ކެމިކަލް ހަތިޔާރުގެ ވާހަކައެއް ނޫން" ކަމަށެވެ.

"ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރު ވައްޓާލާ ވާހަކަ ދެންނެވީ ހަތިޔާރުގެ ވާހަކަ ދިވެހިން މަޖާޒީ ބަހެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ. އެއްގޮތަކަށް ވެސް މިކިޔަނީ އަޅުގަނޑުމެން ނިއުކްލިއަ ހަތިޔާރާއި ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ވާހަކައެއް ނޫން މި ދައްކަނީ. ބަޑި އާއި ލޮންސި އާއި ކަތިވަޅި ވާހަކައެއް ނޫން މި ދައްކަނީ،" ލަތީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާ ދޭ ވާހަކަ ނުދައްކަވާ ކަމަށާއި ސަރުކާރު "ސައިޒަށް ތިރިކުރަންވީ" ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުރީގެ ޖަލްސާގައި ލަތީފް ދެއްކެވި ވާހަކަޔާ ގުޅިގެން، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އޭނާ އަށް ފާޑުކީ ބައެއް މީހުން ވަނީ ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ވެސް ގޮވާލައިފަ އެވެ. އަދި އެއީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކަމަށް ވެސް ބައެއް މީހުން ސިފަ ކޮށްފައިވެ އެވެ. އެހެންވެ، ލަތީފް ހައްޔަރު ކުރުމަށާއި ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ބައެއް މީހުން ގޮވާލާފައިވެ އެވެ.

"ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރު ވައްޓާލާ ވާހަކަ ދެންނެވީ ހަތިޔާރުގެ ވާހަކަ ދިވެހިން މަޖާޒީ ބަހެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ. އެއްގޮތަކަށް ވެސް މި ކިޔަނީ އަޅުގަނޑުމެން ނިއުކްލިއަ ހަތިޔާރާއި ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ވާހަކައެއް ނޫން މި ދައްކަނީ. ބަޑި އާއި ލޮންސި އާއި ކަތިވަޅި ވާހަކައެއް ނޫން މި ދައްކަނީ،" ލަތީފް

ޕީޕީއެމްގައި ހުންނެވުމަށް ފަހު ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އޭރުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިވަޑައިގަތް މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ލަތީފް ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އޭނާ ވަނީ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީގެ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅިވަޑައިގެންފަ އެވެ. އަދި ޔާމީންގެ ދިފާއުގައި ގެންދަވަނީ ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.