ރިޔާޒާއި ޚަލީލާއި ލަތީފް ވެސް އެމްޑީޕީގެ ދަފްތަރުގައި، ޕްރައިމަރީގެ ކަމެއް؟!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒާއި ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަދި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޚަލީލްގެ އިތުރުން މަޖިލީހުގެ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަބްދުއްލަތީފާ އެކު ބައެއް އެހެން ޕާޓީތަކުގެ މެމްބަރުންތަކެއްގެ ނަން އެމްޑީޕީގެ ދަފްތަރުގައި ހިމަނާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހިތްހަމަނުޖެހުންފާޅުކޮށްފި އެވެ.


ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ރިޔާޒްގެ ނަން އެމްޑީޕީގެ ދަފްތަރުގައި އޮތް ކަން އެނގުނީ، ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ އަށް ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ލިސްޓު ޗެކުކުރުމުގެ ތެރޭގައި މީހަކު އެ ސުވާލު އުފެއްދުމުންނެވެ. ފަހުން، ރިޔާޒް އެދިވަޑައިގެން އެމްޑީޕީގެ ދަފްތަރުން އޭނާގެ ނަން ވަނީ އުނިކޮށްފަ އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ދަފްތަރުގައި ނަން އޮތް ކަަމަށް ވިދާޅުވެ ޚަލީލް ވަނީ ހިތްހަމަނުޖެހުންފާޅުކުރައްވައިފަ އެވެ. އޭނާ ތުހުމަތު ކުރެއްވި ގޮތުގައި އެމްޑީޕީން ގެންގުޅެނީ ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން (ޑީއެންއާރު)ގެ މައުލޫމާތުތަކެވެ.

ޔާމީންގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާއެއްގައި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޑރ. އަބްދުﷲ ޚަލީލް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ޚަލީލް ކުރެއްވި ޓުވީޓް.

އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން (މިހާރު ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީތަކާ އެކު) މަސައްކަތް ކުރެއްވި ނަމަވެސް ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާތަކުގައި މިހާރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ލަތީފް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އޭނާގެ މައުލޫމާތު ވަގަށް ނަގައި އެމްޑީޕީގެ ދަފްތަރުގައި ހިމަނާފައި އޮތުމަކީ ޖިނާއީ ކުށެއް ކަމަށެވެ. އެއީ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވައްކަން ކުރުމަށާއި ވޯޓު އޮޅުވާލަން ހިންގާ ޖަރީމާއެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ތުހުމަތު ކުރެއްވި އެވެ.

ލަތީފްގެ ޓުވީޓް
މަޖިލީސް އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދަނީ: ޕްރައިމަރީތަކާ ގުޅުވައި ޕާޓީ އަށް މީހުން ވައްދަން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޯމު ހުށަހަޅާ.

ލަތީފްގެ އިތުރުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް އާއްމު މެމްބަރުންގެ ނަން ވެސް އެމްޑީޕީގެ ދަފްތަރުގައި އޮތް ކަމަށް ބުނެ ދަނީ ޝަކުވާ ކުރަމުންނެވެ. މި މައްސަލައިގައި ނުރުހުންވި މީހުން މި އަމަލު ގުޅުވަނީ މި މަހުގެ 31 ގައި ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ އެ ޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީއާ އެވެ.

ޕްރައިމަރީތަކުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން، އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރަން ޕާޓީ އަށް މީހުން ވެއްދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެ އެވެ. އެމްޑީޕީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި އުފައްދާފައިވާ ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަކުން ވެސް މި ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީފައި އޮވެ އެވެ.

އެމްޑީޕީގައި ވެސް އޮންނަނީ ވަކި ތާރީޚެއްގެ ކުރިން ޕާޓީގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް އެ ޕްރައިމަރީއެއްގައި ވޯޓުލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ގޮތަށެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރަން 30،000 އަށް ވުރެން ގިނަ ފޯމު ހުށަހެޅި އެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލުމުގެ ފުރުސަތު އެމްޑީޕީން ދިނީ މި މަހުގެ 1 ގެ ކުރިން ޕާޓީގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މީހުންނަށެވެ.

ވޯޓުގެ ކުރިން އަބަދުވެސް ދަފްތަރު އިސްލާހު ކުރާނެ: އެމްޑީޕީ

ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު އޮތް އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ނައިބު އަފްޝަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ އެ ޕާޓީގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ޕާޓީގެ ދަފްތަރަށް އަރާނީ އެ މީހާގެ ވަނަވަރާ އެކު އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހެޅުމުން ކަމަށެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް، ޕާޓީ އަށް ލިބެނީ އެއްފަހަރާ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޯމު ކަން ފާހަގަކުރައްވައި ވިދާޅުވީ ފޯމު ހުށަހަޅާ އެންމެންނަށް ވަކިވަކިން ގުޅުމަކީ ޕާޓީއަށް ކުރެވޭ ކަމަކަށް ނުވި ނަމަވެސް އަބަދުވެސް ލިސްޓު އާއްމުކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދޭ ކަމަށެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީއާ ގުޅިގެން ވެސް އެމްޑީޕީން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލި ކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުށަހެޅި ޝަކުވާތައް މިހާރު އިސްލާހުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަބްދުﷲ ރިޔާޒްގެ ނަން ވެސް ޕާޓީގެ ދަފްތަރުން އުނިކޮށްފައިވާ ކަމަށް އަފްޝަން ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެއްފަހަރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޯމު ހުށަހަޅާ އިރު ވެސް އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއަކާ އެކު ނޫނީ ފޯމު ބަލައެއް ނުގަނަންނާނެ. އެގޮތަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް މެމްބަޝިޕް ކޮމިޓީން ބަލައިގަތުމަށް ފަހު، ޕާޓީގެ ރަޖިސްޓްރީ ވެބްސއިޓަށް ލާނެ،" އަފްޝަން ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ދަފްތަރު ޕާޓީގެ ވެބްސައިޓުގައި އާއްމުކޮށްފައިވާ އިރު ވެބްސައިޓުގެ އިތުރުން ދިރާގާއި އުރީދު އަށް އެސްއެމްއެސްކޮށްގެން ވެސް ޕާޓީގެ މެމްބަރެއްތޯ ބެލެ އެވެ.

އަފްޝަން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކޮންމެ ޕްރައިމަރީއެއްގެ ކުރިން ވެސް ދަފްތަރު އާއްމުކުރަނީ އޮޅުމެއްގެ ތެރެއިން ވެސް ޕާޓީ އަށް ފޯމު ހުށަނާޅާ މެމްބަރެއްގެ ނަން އޮތްތޯ ބެލުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށެވެ. އެގޮތަށް އޮތް ނަމަ ޕާޓީން އަބަދުވެސް އެ ކަމެއް އިސްލާހު ކުރާ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އަފްޝަން ދެއްވި އެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ޕްރައިމަރީތަކުގައި ގެންގުޅެނީ އެ ޕާޓީތަކުގެ އަމިއްލަ ދަފްތަރެކެވެ. އެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބަލަހައްޓާ އެމްޑީޕީގެ ދަފްތަރަށް އަރާނީ ފޯމުތައް ހުށަހެޅުމުން، އެ ކޮމިޝަނުން ވެރިފައި ކުރުމަށް ފަހު އެވެ. ޕާޓީތަކުގެ ޕްރައިމަރީގައި ދިމާވާ މެމްބަޝިޕްގެ މައްސަލަތައް ހައްލުވާނީ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މެމްބަރުންގެ ދަފްތަރަށް ބަލައިގެން ވޯޓު ދިނުމުން ކަމަށް މި މައްސަލައިގައި ކުރިން ވާހަކަ ދެއްކެވި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.