ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް މިމަހު 28 ގައި ފަށަނީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް މިމަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ފަށަަން ހައި ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.


މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގައި ޔާމީން ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށާއި ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު (77 މިލިއަން ރުފިޔާ) އިން ޖޫރިމަނާކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރީ މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު އެވެ. އެ މައްސަލަ ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅުމުން ހައި ކޯޓުން ކުރިން އޮތީ އެ މައްސަލަ ބަލައިގެންފަ އެވެ.

އެ މައްސަލާގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް މިމަހުގެ 28 ގައި ފަށަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަން ހައި ކޯޓުން ކަށަވަރުކޮށް ދިނެވެ.

އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް ހައި ކޯޓުން ނިމެންދެން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ޔާމީން މިނިވަންކޮށްދޭން އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން ހައި ކޯޓުގައި އޮތީ އެދިފަ އެވެ. އަދި ކަފާލާތާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުން ލަސްވާތީ އެމަނިކުފާނާއި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ވެސް ފާޅުކޮށްފަ އެވެ.

ހައި ކޯޓުގެ ގަވާއިދު ބުނާގޮތުން ދަށު ކޯޓުން ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހާ ވެސް އިސްތިއުނާފް މައްސަލަ ނިމެންދެން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ބަންދުން މިނިވަންކޮށް ދިނުމުގެ ބާރު އެ ކޯޓަށް އޮވެ އެވެ. އަދި މީގެ ކުރިން ޖަލު ހުކުމުގައި ތިއްބެވި ސިޔާސީ ބައެއް ބޭފުޅުން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ހައި ކޯޓުން އެގޮތަށް މިނިވަންކޮށް ދީފައިވެ އެވެ. އެކަމަކު ޖިނާއީ އިޖްރައާތުގެ ގާނޫނު މިހާރު އޮތްގޮތުން އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ ބޮޑު ބަހުސެއް މިހާރު އޮތީ އުފެދިފަ އެވެ.