ޗައިނާގައި ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރޭތީ ރާއްޖޭން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ޗައިނާގައި ފެތުރެމުންދާ ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަހުން ޖެހޭ ބައްޔާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ފަށައިފި އެވެ.


މިދިޔަ މަހުން ފެށިގެން ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓީގައި ފެތުރެމުންދާ ވައިރަހާ ގުޅިގެން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ، ރާއްޖެ އަށް ވެސް އެ ބަލި އައުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމުން، ވޯލްޑް ހެލްތު އޯގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ލަފާދީފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ނޭވާލާ ނިޒާމަށް ޖެހޭ މި ވައިރަސް މިއަދާ ހަމަޔަށް 142 މީހެއްގެ ގައިން ފެނިފައިވެ އެވެ. އެ ބަލީގައި ދެ މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ޗައިނާގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ޗައިނާ އަށް ދަތުރުކުރާ މީހުން ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންކަން

- ދޫނިސޫފާ ސޫފި އަދި ޖަނަވާރު ގެންގުޅެ، ވިއްކާ އަދި ކަތިލާ ތަންތަނަށް ނުދިއުން

- ބަލި މީހުންނާ ކައިރީގައި ނޫޅުން

- ގިނަ ގިނައިން ސައިބޯނި ލައިގެން އަތް ދޮވުން

- ކެއްސައި ކިނބިހި އަޅާއިރު ޓިޝޫއަކުން ރަނގަޅަށް އަނގަ އާއި ނޭފަތް ނިވާކުރުން

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ، ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރޭ ހިސާބުތަކަށް ދަތުރުކުރުމަށް ފަހު ނޭވާލަން އުނދަގޫވާ ނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ އަލާމާތެއް ފެނިއްޖެ ނަމަ މާސްކް އަޅައިގެން އުޅުމާއި ސިއްހީ ހިދުމަތް ހޯދުން ފިޔަވައި އެހެން ކަމަކަށް ބޭރަށް ނުނިކުތުން މުހިއްމު ކަމަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން ފާއިތުވި 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދަތުރުކޮށްފައިވާ ގައުމުތަކާއި ޓްރާންސިޓް ކޮށްފައިވާ ތަންތަން ހިމެނޭ ގޮތަށް ދަތުރުކުރި ތަންތަނުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ވެސް އެ އެޖެންސީން އެދެ އެވެ.

ފެތުރެމުންދާ ވައިރަހުގައި ބަލިވި ގިނަ މީހުންނަކީ ސީފުޑާއި ޖަނަވާރު ވިއްކާ މާރުކޭޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ މީހުންނާއި އެތަންތަނަށް އެކި ކަންކަމުގައި ގޮސްފައިވާ މީހުންނެވެ. ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ މި ބަލި ޖެހުން ގުޅިފައިވަނީ ސީފުޑް ނުވަތަ ޖަނަވާރުން އަރާ ޖަރާސީމަކުން ކަމަށް ލަފާކޮށް، މި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން، ޝައްކުކުރެވޭ އެފަދަ މާރުކޭޓުތައް ވަނީ ބަންދުުކޮށްފަ އެވެ.

އިންސާނުންގެ ގައިން ގަޔަށް މި ވައިރަސް އަރާ ކަމުގެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މިހާތަނަށް އަދި ލިބިފައެއް ނުވެ އެވެ. ޖަޕާނާއި ސައުތު ކޮރެއާ އާއި ތައިލެންޑުން ވަނީ މި ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހުން ފެނިފަ އެވެ. މި އެންމެންނަކީ ވެސް ވުހާން ސިޓީ އަށް ދަތުރުކުރި މީހުންނެވެ.

ޗައިނާގެ އިތުރުން ތައިލެންޑުން ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހުނު ދެ މީހުންނާއި ޖަޕާނުން އެކަކު ފެނިފައިވެ އެވެ. ތައިލެންޑުން ފެނުނު އެކަކަކީ، ޗައިނާގެ އެފަދަ މާރުކޭޓަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ޗައިނާ އަށް ނިސްބަތްވާ މީހެކެވެ.

ޗައިނާގައި ފެތުރެމުންދާ ވައިރަހާ ގުޅިގެން ވުހާން އިން އަންނަ ފަސިންޖަރުން ސްކްރީން ކުރަން ސިންގަޕޫރާއި ހޮން ކޮންގެ އެއާޕޯޓްތަކުގައި ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ. އެމެރިކާގެ ސެން ފްރެންސިސްކޯ، ލޮސް އެންޖަލިސް އަދި ނިއު ޔޯކުގެ އެއާޕޯޓްތަކުގައި ވެސް ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ސްކްރީން ކުރަން ފަށައިފަ އެވެ.