އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރާއި ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ

ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހާއި ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް މިއަދު އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.


އެ ކޮމިޝަންގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދެ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ހުސެއިން ފިޔާޒު މޫސާ އާއި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ އެޑްވޮކަސީ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން މެނޭޖަރު އައިމަން ރަޝީދެވެ.

ފިޔާޒު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ވެސް ދެ ފަރާތުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށެވެ. އެއްބަސްވުމާއެކު، ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ދެ ފަރާތް ގުޅިގެން، މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ސްކޫލުތަކާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ރިޕޯޓު ގިނަ ތަންތަނުން ފޮނުވާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ރިޕޯޓު ފޮނުވުމަށް ސްކޫލުތަކަށް ފިލާވަޅު ނަގައިދޭން ޖެހޭ ކަމަށައި އެކަމަށް ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކަށް "ފަރުވާ ދޭންޖެހޭ" ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށްފަހު ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ އެޑްވޮކަސީ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން މެނޭޖަރު އައިމަން ވާހަކަދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައުޝަން އިލްޔާސް/ މިހާރު

އައިމަން ވިދާޅުވީ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނާސް އޮފީހާ ގުޅިގެން ކުރިން މަސައްކަތް ކުރަން ކުރިން ގޮންޖެހުންތަކާ ދިމާވި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އާ ކޮމިޝަނަރާ އެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަހި ފުރުސަތެއް ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

މިހާރު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ގާނޫނަކީ ވެސް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް އާއި އދ. ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އިނީޝިއޭޓިވް ގުޅިގެން ޑްރާފްޓް ކުރި ބިލެކެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މައުލޫމާތު ނުލިބި ދައުލަތެއް ޖަވާބުދާރީއެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވެގެންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައަށް އަދި ވެސް އެދެވޭ ހައްލެއް ނުލިބޭކަން ފާހަގަކުރައްވައި އައިމަން ވިދާޅުވީ އެފަދަ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ލިބޭނީ އެކަން ކުރާ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން ކަމަށެވެ.

އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަންނީ ލަފައާ، އެހީތެރިކަން ދިނުމާއި ތަމްރީނު ފޯރުކޮށްދޭނެ އެވެ. އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ޓީއެމް އިން އަންނަނީ މިހާރު ކުރަމުންނެވެ.