ބާ ކައުންސިލްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މި މަހު ބާއްވަނީ

ބާ ކައުންސިލްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.


މިދިޔަ އަހަރު އަމަލުކުރަން ފެށި ގާނޫނީ ފަންނުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ބާ ކައުންސިލުން ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ޖެހެ އެވެ. އެހެންވެ، މިއީ އެ ކައުންސިލް އުފެދުނު ފަހުން ބާއްވާ ފުރަތަމަ އެފަދަ ޖަލްސާ އެވެ.

ބާ ކައުންސިލުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ވަނީ އެ ކައުންސިލްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވާނެ ކަމަށާއި އެ ޖަލްސާގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި މާލީ ރިޕޯޓު ފާސް ކުރުމުގެެ އިތުރުން އާންމު މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަމާ މެދު މަޝްވަރާ ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، އާންމު މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން އީމެއިލް މެދުވެރިިކޮށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އޮންނާނެ ކަމަށް ވެސް އެ އިއުލާނުގައި ވެ އެވެ.

ބާ ކައުންސިލަކީ ވަކީލުން ރެގިއުލޭޓް ކުރުމުގެ ޒިންމާ އޮންނަ ކައުންސިލެވެ. އެ ކައުންސިލްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގައި ތިއްބަވާނީ ވަކީލުން އިންތިޚާބުކުރާ ރައީސަކާއި ނައިބު ރައީސެއްގެ އިތުރުން މެމްބަރުންނާއި ބަންޑާރަ ނައިބެވެ.