ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވާން އަޅަން ޖެހުނު ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކަށް ސަރުކާރު ތައްޔާރު: ރައީސް

ޗައިނާ އިން އުފެދި އެކި ގައުމުތަކުގައި ފެތުރި ރާއްޖެ އަށް ވެސް ނުރައްކާ ބޮޑުވެފައިވާ ކޮރޯނާ ވައިރަސް އިން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރަން އަޅަން ޖެހުނު ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކަށް ސަރުކާރު ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ދެއްވައިިފި އެވެ.


އެމަނިކުފާނު މި ޔަގީންކަން ދެއްވީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަޒީރުންނާއި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި އައިޖީއެމްއެޗުގެ ސީނިއާ ޑޮކްޓަރުންނާ އެކު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގަ އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ މި ވައިރަހުގެ ނުރައްކާ ރާއްޖެ އަށް އޮތް މިންވަރާއި މިކަމުން ރައްކާތެރިވާން އެހެން ގައުމުތަކުން އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތައް ވެސް ރައީސް އޮޅުންފިލުއްވި ކަމަށެވެ. އެ ވައިރަސް ރާއްޖެ އިން ފެނިދާނެތީ މިހާރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ރައީސް މަޝްވަރާ ކުރެއްވި ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

ރާއްޖެ އިން މިހާތަނަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އެގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސް މޮނިޓާގެ ކަންކަމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވަން ރައީސް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ އައި ބައެއް މީހުންގެ ތެރެއިން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޝައްކު ކުރެވުނު ހަތް މީހެއްގެ ސާމްޕަލްތައް ނަގައި ޓެސްޓް ކުރި އެވެ. ރާއްޖެ އިން އޭރު ޓެސްޓު ކުރެވެން ނެތިގެން އެ ޓެސްޓުތައް ކުރީ އިންޑިއާގެ ޕޫނޭއަށް ފޮނުވައިގެންނެވެ. އެކަމަކު ކޮވިޑް ވައިރަހަށް ޓެސްޓްކުރެވޭނެ ގޮތް މިހާރު ވަނީ އައިޖީއެމްއެޗްގައި ގާއިމްކޮށްފަ އެވެ. ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ 10-12 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ލިބޭނެ އެވެ.

މި ވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެފައި ކަމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ފަރާތުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނެވި މަންދޫބު، ޑރ. އަރްވިންދް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. ކޮވިޑް ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ މީހެއް ރާއްޖޭން މިހާތަނަށް ނުފެނުމަކީ އެކަމުގެ ނަތީޖާއެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ގައުމުތަކުގައި އިތުރުވެފައިވާ އިރު މި ބަލީގައި ޗައިނާ އިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2،600 އަށް އަރައިފަ އެވެ. މި ނޫން ވެސް މި ވައިރަސް ފެތުރޭ ގައުމުތަކުން މީހުން ދަނީ މަރުވަމުންނެވެ.