ކޮވިޑް-19: މާރިޔާގެ ތައުރީފް އެކަހެރި ކޮށްފައި ތިބި މީހުންނަށް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އެކި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އެކަހެރި ކޮށްފައި ތިބި މީހުންގެ ހިތްވަރަށާއި މިކަމުން އަރައިގަތުމަށް ކަމާ ބެހޭ ހުރިހާ އިދާރާތަކުން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ މިއަދު ތައުރީފު ކުރައްވައިފި އެވެ.


ކުރު ވީޑިއޯ މެސެޖެއްގައި މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ވިދާޅުވީ، އައިސޮލޭޝަންގައި ތިބި މީހުންނަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް އެ މީހުންގެ ހިތްވަރަށް ތައުރީފު ހައްގު ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އެ ތަނަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ތިއްބަވާނީއެއް އެންމެ އަރާމުގައި، ފައިވް ސްޓާ ފެންވަރަކު ނޫން. ކިތަންމެ ދަތިތަކެއް އެ ބޭފުޅުން ތަހައްމަލް ކުރައްވާނެ،" ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކަންކަން ވެސް ބަލަހައްޓަވާ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ތަހައްމަލު ކުރާ ދަތިތަކާއި އެ ބޭފުޅުންގެ ކެތްތެރިކަން އަޅުގަނޑުމެން ހެޔޮހިތުން ބަލައިގަނެ އެ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން."

ރެއިން ފެށިގެން ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުން ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ މީހުން ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި 14 ދުވަހު އައިސޮލޭޝަންގައި ބޭތިއްވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. މި ނިންމުމާ އެކު، ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަރަންޓީން/އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތަކަށް ގެންދާ މީހުން ވަރަށް ގިނަ ވާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

ރާއްޖޭން ބޭރުން އަންނަ ދިވެހީން އައިސޮލޭޓް ކުރަމުން އައީ މިހާތަނަށް ގޭގަ އެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ މިނިސްޓަރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން އަންނަނީ ވަރަށް އެކުގަ އެވެ. އަދި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ކަންކަން ވަރަށް ގާތުން ބައްލަވައި އިރުޝާދު ދެއްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

މާރިޔާ ވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ކަންތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރައްވައި ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވައިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޑޮކްޓަރުންނާއި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ އިތުރުން އެޗްޕީއޭ އާއި އެމްޑީއެމްއޭގެ ނަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖޭން 13 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވިއިރު އެއީ މުޅިންވެސް ޓޫރިސްޓުންނާއި ރިސޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ތިން މީހަކު މިހާތަނަށް ވަނީ އެބަލިން ރަނގަޅު ކުރެވިފަ އެވެ. އެހެންވެ، މިހާރު ފަރުވާގައި ތިބީ 10 މީހެކެވެ.