ކޮވިޑް-19: ބަލީގެ ނުރައްކާ ކުޑަކުދިންނަށް ބޮޑުވަނީ!

ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކެއްގައި ވެސް ހަލުއި ކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ނުރައްކާ އެންމެ ބޮޑީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ކަމަށް ކުރިން ހީކުރެވުނު ނަމަވެސް ކުޑަކުދިންނަށް ވެސް އެ ބަލި ޖެހެމުންދާ ކަމަށް، ބަލި އެންމެ ބޮޑަށް ގޯސްފައިވާ އިޓަލީގެ ޑޮކްޓަރުން ބުނެފި އެވެ.


ކޮވިޑް-19 ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރި، ގިނަ ބަޔަކު މަރުވަމުންދާ އިޓަލީގެ އުތުރުގައި އޮންނަ ރޮވީގޯގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ދިވެހި ޑޮކްޓަރު "މިހާރު" އަށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ ކުޑަކުދިންނަށް އެ ބަލި ޖެހޭ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ މިއީ ކުރިން ނުފެންނަ މަންޒަރެއް ކަމަށެވެ.

ޑޮކްޓަރު ލަފާ ކުރެއްވި ގޮތުން ކުޑަކުދިންނަށް މި ބަލި އަރާފައިވަނީ ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާ އެ ގައުމުގައި، ބޭރުތެރެއަށް ނިކުމެ އުޅެނިކޮށް އިންފެކްޓްވި މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުންނެވެ.

"ރޭގައި އަޅުގަނޑުގެ ޝިފްޓްގައި ވެސް ގެނައި ހާލު ބޮޑުވެފައިވާ ތިން އަހަރުގެ ކުއްޖަކާއި ނުވަ އަހަރުގެ ކުއްޖެއް. މިއީ ހިތްހަލާކުވާ ވަރުގެ މަންޒަރެއް،" ކުޑަކުދިންނަށް އިމަޖެންސީ ފަރުވާ ދިނުމަށް ވެސް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ބަލި ޖެހޭ ކުޑަކުދިންގެ ފަރާތުން، ބޮޑެތި މީހުންގެ ފަރާތުން ނުފެންނަ ފަދަ އަލާމާތްތަކެއް ފެންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުޑަކުދިންގެ ނާރަށް މައްސަލަ ދިމާވާ ކަމަށާއި ހިނގާފައި ދާއިރު ބެލެންސް ގެއްލުމާއި ވެއްޓޭއިރު ވެސް އެ ކުއްޖާ އަށް ނޭނގޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިހެން ދިމާވާ ސަބަބު އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ވެސް ނޭނގޭ. އެކަން ޖެހޭނީ ސްޓަޑީކޮށްގެން ހޯދަން،" ކޮވިޑް-19ގެ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށް މި ބަލީގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވަމުން ދާތީ، އެ ކުދިން އުރައި ގެންގުޅުމުގައި ފަރުވާ ތެރިވުމަށާއި ގިނަގިނައިން އަތް ދޮވުމަށް އޭނާ ހަނދާންކޮށްދެއްވި އެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ބިރުވެރިކަން އެންމެ ބޮޑީ ހަށިގަނޑުގެ ދިފާއީ ނިޒާމު ދަށް މީހުންނަށެވެ. އެގޮތުން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި އެކި ކަހަލަ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ މީހުންނާއި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ މީހުން ހިމެނެ އެވެ.

މި ބަލި އެންމެ ބޮޑުވެފައިވާ އިޓަލީގައި މިހާރު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 700-800 މަރުވެ، އެތައް ހާސް ބަޔަކަށް ބަލި ޖެހެ އެވެ. އެހެންވެ، ސަރުކާރުން އަންގާ އެންގުންތަކަށް ބޯލަނބައިގެން، ގެއިން ބޭރަށް ނުނިކުމެ ތިބުމަށް އެ ގައުމުން އަންނަނީ އިލްތިމާސް ކުރަމުންނެވެ.