މި ވަގުތު ސަރުކާރުން ވެސް ނަގާނީ ލޯނު: ރައީސް

ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ހާލަތުގައި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ ދަރަންޏަށް ނަގައިގެން ހަރަދުކޮށް، އިގުތިސާދުގެ ތެރެއަށް ފައިސާ ޕަމްޕް ކުރުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ދަރުބާރުގޭގައި ހަދާފައިވާ ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި މިއަދު ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ މިފަދަ ހާލަތެއްގައި އިގުތިސާދީ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރަން އޮންނަނީ ދެ ގޮތެއް ކަމަށެވެ. އެއް ގޮތަކީ އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ހަރަދުކުޑަކޮށް ފައިސާ ހިފެހެއްޓުމެވެ. އަނެއް ގޮތަކީ ދަރަންޏަށް ފައިސާ ހޯދައިގެން ހަރަދުތައް ކުރަމުން ދިއުމެވެ.

"އަޅުގަނޑު މި ޚިޔާލްކުރީ ބޮރޯ ކޮށްފައި ހަރަދުކުރަން. އެއީ މުސާރަތައް ކުޑަކޮށްފައި ގޭގައި މީހުން ބައިތިއްބައިގެން ކަންކުރާކަށް ނޫން [މީހުން] ވަޒީފައިން ވަކިކޮށްފައި. އޭގެ ބަދަލުގައި ލޯނު ނަގާފައި އިކޮނޮމީ އަށް އެ ޕަމްޕްކުރަން އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުން ހުރީ،" ރައީސްް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ އެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތަށް ސަރުކާރުން މަސަައްކަތްކުރާނީ ލިބެން އޮތް ތަނަަކުން ލޯނު ނަގައިގެން، ފައިސާ ހަރަދުކޮށް ފައިސާ ދައުރުކުރުވަން ކަމަށެވެ.

ދަައުލަތުން ހަރަދުކުރަން ޖެހޭ ފައިސާ ހޯދަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރާނީ ދުނިޔޭގެ ކޮންކޮން ބޭންކްތަކަކުން ކަން ވެސް އެމަނިިކުފާނު މިއަދު ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން ވޯލްޑް ބޭންކާއި އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކާއި އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކްގެ ނަން ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.

ބޭރު މާލީ އިދާރާތަކުން ހާއްސަކޮށް، އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްްއެފް) ފަދަ ތަންތަނުން ލޯނު ދޫކުރާ އިރު ވަކި ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ޝަރުތު ކުރެ އެވެ. އެގޮތުން ދައުލަތުގެ ހަރަދުތައް ކުޑަކުރަން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަަޅަަން ޝަރުތުކޮށް ދޫކުރާ ލޯނެއް ނަގައިގެން އެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވާނަންތޯ ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ އެފަދަ ލޯނެއް ނުނަގާނެ ކަމަށެވެ.

"އައިއެމްްއެފްގެ ލޯނެއް ނަގާކަށް އަޅުގަނޑު ގަސްދެއް ނުކުރަން، އައިއެމްއެފްގެ އެ ޕެކޭޖްގެ ތެރެއަށް ވަންނާކަށެއް އަޅުގަނޑު އަދި ގަސްދެއް ނުކުރަން،" ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިހާރު ރާއްޖޭން ނަގާފައި ހުރި ގިނަ ލޯނުތަކެއް ހުރި އިރު، އެ ލޯނުތަައް ދެއްކުމުގައި މިވަގުތު ލުއިގޮތެއް ހޯދަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރޭތޯ ނޫސްވެރިއަކު ސުވާލުކުރުމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ އެެންމެ ގިނަ ލޯނުތައް ނަގާފައި އޮތީ ޗައިނާއިން ކަމަށް ވާތީ އެ ގައުމާ ސަރުކާރުން ވާހަކަ ދައްކަމުން އަންނަ ކަަމަށެވެ. ޗައިނާގެ ލޯނުތައް ދެއްކުމުގައި ރާއްޖެ އަށް ލުއިގޮތެއް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން އެދިވަޑައިގެން ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީޖިންޕިން އަށް ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވާފައިވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެންމެ ބޮޑު އެއްޗެއް [ދީފައި] އޮތީ ޗައިނާއިން. އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މިކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ގާތް ރަހުމަތްތެރި ގައުމެއްގެ ގޮތުން، ހެޔޮ އެދޭ ގައުމެއްގެ ގޮތުން މިކަމުގައި ލުއިތަކެއް، އެ ސަރުކާރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް،" އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގުތިސާދީ ހާލަތުން ވަރަށް އަވަހަށް ސަލާމަތްވާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސް އާކުރެއްވި އެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވުމާ އެކު އަންނަ އިގުތިސާދީ ކުރިއެރުމުގެ ހެޔޮ އަސަރު ރާއްޖެ އަށް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް ވަރަށް ބޮޑު ކުރި އެރުމެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ފެންނަ މަންޒަރަކީ ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތައް ފުލްވެފައި އޮންނަ ތަން،" ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.