ވިޔަފާރިކުރުން މަނާ ވަގުތު ކަނޑައެޅި ގޮތާ މެދު ސަރުކާރާއި އައްޑޫ ކައުންސިލުން ދެ ވާހަކައެއް

އައްޑޫ ސިޓީގައި މިއަދުން ފެށިގެން، އިރުއޮއްސި 6:00 އިން ހެނދުނު 6:00 އަށް ވިޔަފާރިތައް ބަންދުކުރަން ކައުންސިލުން އެންގީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އާ މަޝްވަރާކޮށްފައި ނޫން ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނި ނަމަވެސް އެއީ މަޝްވަރާކޮށް އައްޑޫ ކޮވިޑް-19 ޓާސްކްފޯހުން ނިންމި ނިންމުމެއް ކަމަށް އައްޑޫގެ މޭޔަރު އަބްދުﷲ ސޯދިގު(ސޯބެ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދޭން ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަބްދުލްއަޒީޒް ވިދާޅުވީ ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަލުން މި ކަމުގައި ކަންކުރަން ބުނާ ގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ކައުންސިލްތަކަށް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އައްޑޫ ކައުންސިލްގެ ނިންމުމަކީ އެޗްޕީއޭއާ އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއްކޮށް ވާހަކަ ދައްކާފައި ނިންމި ނިންމުމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަމަވެސް ސޯބެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މިއީ ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް އޮފް ހެލްތު ސާވިސަސްއާ މަޝްވަރާކޮށް، އައްޑޫ ކޮވިޑް-19 ޓާސްކްފޯސް އިން ނިންމި ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގަވައިދުން ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް ސޯބެ ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާނުގައިވާ ގޮތުން، ވިޔަފާރިކުރުން މަނާކޮށް ކައުންސިލުން ކަނޑައެޅި ގަޑިތައް ފިޔަވައި އެހެން ވަގުތުތަކުގައި ހިދުމަތްދޭން ބޭނުންވާ ނަމަ ހާއްސަ ހުއްދައެއް ހޯދަން ޖެހޭނެ އެވެ.

މީގެ އިތުރަށް ގާޑިޔަތަކުގެ ހިދުމަތް ދެވޭނީ ވެސް އަތްދޮވުމުގެ އިންތިޒާމްތަައް ހަމަޖައްސައިގެން ކަމަށާއި ވިއްކޭނީ ވެސް ވަކި ހާއްސަ ގޮތަކަށް ޕެކްކޮށްފައިވާ ތަކެތި ކަމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ.

އަދި މިކަންކަމާ ހިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ވެސް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ.

ރަށްރަށަށް މީހުން އަރައި ފޭބުމަށް ކައުންސިލްތަކުން މަނާކުރާތީ އެފަދަ ކަންކަމަށް ކައުންސިލްތަކަށް ގޮތް ނުނިންމޭނެ ކަން ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީން މީގެ ކުރިން ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ. އެފަދަ އެއްވެސް ނިންމުމަކީ އެޗްޕީއޭ އިން އަންގައިގެން ނޫނީ ކައުންސިލްތަކަށް ނިންމޭނެ ނިންމުންތަކެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް އެންގި އެވެ.