ކޮވިޑް-19: މާޗް-14-19 އަށް ޔޫކޭއިން އައި މީހުން ޓެސްޓްކުރަނީ

މާޗު މަހުގެ 14-19 އާ ދެމެދު އިނގިރޭސި ވިލާތުން ރާއްޖެ އައި އެންމެން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކޮށް، އެ މީހުންނާ ބައްދަލުވީ ކޮން ބައެެއްތޯ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ފަށައިފި އެވެ.


ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވަން އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި، ޔޫކޭ އިން ރާއްޖެ އަންނަ ދިވެހިން ކަރަންޓީނުކުރަން ފެށީ މާޗް 19 ގަ އެވެ. ދިވެހިން ފިޔަވައި އެހެން މީހުން އެ ގައުމުން ރާއްްޖެ އަށް ދަތުރުކުރުން ވެސް އޭރު ހުއްޓުވި އެވެ.

އެންއީއޯސީން މިރޭ ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއްގައި އެ ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަބްދުލް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕް (ޓެގް) އިން މިހާރު ނިންމާވައި ވަނީ މާޗް 14 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 19 ވަނަ ދުވަހާ ހަަމައަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްްޖެ އައި އެންމެން ޓެސްޓްކުރުމުގެ އިތުރުން އެ މީހުންނާ ބައްދަލުވި ފަރާތްތައް ހޯދައި، އެ މީހުންގެ ގައިން ބަލީގެ އާލާމާތެއް ފެނޭތޯ ބަލަން ކަމަށެވެ.

އެ ތާރީހާ ދިމާވާ ގޮތަށް ރާއްޖެ އައި މީހުންގެ އަދަދާ ބެހޭ ގޮތުން ނޫސްވެެރިއަކު ސުވާލު ކުރުމުން މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ އެ މުއްދަތުގައި އައި މީހުންގެ އަދަތު 50 އަށް ވުރެ މަދު ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ދިވެއްސަކު އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން އިއުލާންކުރީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އެވެ. ރާއްޖެ އިން މިހާތަނަށް ތިން ދިވެއްސަކު އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާއިރު އެ އެންމެންނަކީ ވެސް އިނގިރޭސި ވިލާތުން އައި މީހުންނެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި މިހާތަނަށް 22،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފަ އެވެ. އަދި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1،200 އަށް ވުރެ މައްޗަށް ވަނީ އަރައިފަ އެވެ. އެހެންކަމުން އިނގިރޭސި ވިލާތް ހިމެނެނީ އެންމެ ބާރަށް މި ވައިރަހާއި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުން ދާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގަ އެވެ.

މި މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖެ އިން މިހާތަނަށް ވަނީ 18 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 13 ޓޫރިސްޓަކު/ބިދޭސީން ވަނީ ރަނގަޅުވެފަ އެވެ. އެ 13 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ތުރުކީގެ ޑޮކްޓަރާއި އެ ރިސޯޓުގެ އެހެން ބިދޭސީ މުވައްޒަފަކާ އަދި 11 ޓޫރިސްޓުންނެވެ.