12 ބިލިއަނުން ބަޖެޓް ދަރަނިވެދާނެ: އަމީރު

މި އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 12 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން ޑެފިސިޓް ވުމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށާއި ދައުލަތަށް ލިބެމުން އަންނަ އާމްދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވަމުންދާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ދަރުބާރުގޭގައި މިހާރު ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ ޓޫރިސްޓުން އަންނަ ވަރު ދެ ގުނަ މަދުވެދާނެ ކަމަށެވެ.

ތަފުސީލު އަންނަނީ