40 ދުވަހުގެ މަސައްކަތަށް ފަހު ހުޅުމާލޭގެ ހެލްތު ފެސިލިޓީ ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅުވަނީ

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ހުޅުމާލޭގައި މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިން 24 ގަޑިއިރު ކުރާތާ 40 ދުވަސް ވެފައިވާއިރު ވަރަށް އަވަހަށް އެ ފެސިލިޓީ ހުޅުވާނެ ކަމަށް، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ކައިރީގައި ހަދާ އެ ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އާއި ސިފައިންގެ ވެރިން އިއްޔެ ވަނީ ބައްލަވައިލައްވައިފަ އެވެ. އެ ފޮޓޯތައް ފޭސްބުކްގައި ޕޯސްޓް ކުރައްވައި ޝަމާލް ވިދާޅުވީ އެމްއެންޑީއެފްގެ މިލިޓަރީ އިންޖީނިއަރުންނާއި އެކި ޔުނިޓްތަކުގެ ސިފައިން އެ ފެސިލިޓީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވޭތުވެދިޔަ 40 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 24 ގަޑިއިރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު އާރުސީސީ ކުންފުނީގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާއިރު، އެއީ ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށް ޝަމާލް ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވިވެ ބަލި ޖެހުމުގެ ރިސްކު ބޮޑުވި ނަމަވެސް ސިފައިން ފަހަތަށް ނުޖެހި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކަމަށެވެ.

"ސިފައިން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ އެކުގައި. ސައިޓް މޮނީޓަރީންގެ ހާލަތަށް ގެނައުމުން އެ ތަނުގައި ލޮކްޑައުންވެ ތިބެ މަސައްކަތް ކޮށްފައި ވަނީ،" ޝަމާލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުން އަންނަ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާއި ސިފައިންގެ ވެރިން ބައްލަވާލައްވަނީ-- ފޮޓޯ: ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ޝަމާލް ފޭސްބުކް

އޭނާ ވިދާޅުވީ ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން 290 އެނދުގެ އެ ފެސިލިޓީ ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން ދުވަސް ތެރޭގައި ހުޅުވޭނެ ކަމަށެވެ. އެ މަސައްކަތް ކުރި ސިފައިންގެ އަގު ވަޒަންކުރައްވައި އެ މީހުންނާ މެދު ފަހުރުވެރިވާ ކަމަށް ޝަމާލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝާމާލް ވަނީ އެ ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތުގައި ސިފައިންނާއެކު އުޅުނު ފެނަކަ އާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވައިފަ އެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް 40 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްގެން ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ ހެދުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވަނީ އެމްއެންޑީއެފާއި ފެނަކަ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ވެސް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ބައިވެރިވެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސްޓެލްކޯ، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ، ވެމްކޯ، އާރުސީސީ، އެލިއާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން، އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އަދި ލެއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ހިމެނެ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުން އަންނަ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރާ ސިފައިންނާއި، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އާއި ސިފައިންގެ ވެރިން ބައްދަލު ކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯ: ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ޝަމާލް ފޭސްބުކް

ވަގުތީ ހޮސްޕިޓަލްގައި ބައިތިއްބަނީ އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދޭ ބަލިމީހުންނެވެ. ހާލު ސީރިއަސްވެ، ވެންޓިލޭޓަރުގެ އެހީ ބޭނުންވާ މީހުން ގެންދާނީ ކުރިމަތީގައި ހުރި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލެވެ. އެތަނުގައި 200 ވެންޓިލޭޓަރު ބަހައްޓަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

"ކޮވިޑް ވިލެޖް" ފެސިލިޓީ ހުޅުވަން ނިންމާފައިވާއިރު ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖޭން ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. މިހާތަނަށް 790 މީހުންނަށް ރާއްޖޭން އެބަލި ޖެހިފައިވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން ރަނގަޅު ވެފައިވަނީ 28 މީހެކެވެ. ތިން މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.