މައުލޫމާތު އާއްމު ކުރަން ފުލުހުން ޓެލެގްރާމް ގުރޫޕެއް ހަދައިފި

ފުލުހުންގެ އިދާރާ އާއި ފުލުހުންނާ ގުޅޭ އެކި ކަންކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ޓެލެގްރާމް ގުރޫޕެއް ހަދައިފި އެވެ.


އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ހެދި މި ގުރޫޕުގައި މައުލޫމާތު ދެވޭނީ ފުލުހުންނަށް އެކަންޏަށެވެ. ވަންވޭ ކޮމިއުނިކޭޝަން ގުރޫޕަކަށް ވުމުން، އެހެން މީހުންނަށް ސުވާލުކޮށް ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެ އެވެ.

އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ފުލުހުން ޓެެގްރާމް ގުރޫޕެއް މިހެދީ، ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އޮންނަ ވަޓްސްއެޕް ގުރޫޕުގައި މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ފަހު އެވެ. ކުރިން ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް، ފުލުހުން ގުރޫޕުގައި ޖަވާބު ދިން ނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސް އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުދެ އެވެ. އެހެންވެ، ނޫސްވެރިން ވަނީ އެ ގުރޫޕުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ.

ބައެއް ނޫސްވެރިން ޝަކުވާ ކުރި ގޮތުގައި ވަޓްސްއެޕް ގުރޫޕުގައި ފުލުހުން އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދައްކާއިރު، ފޯނަށް ގުޅުމުން ނުވަތަ މެސެޖް ކުރުމުން ވެސް ޖަވާބެއް ނުދެ އެވެ. އެހެންވެ، އެއީ ފުލުހުންގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ލިބުމުގައި އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށް އެ މީހުން ދެކެ އެވެ.

"މިހާރު ކަމެއް ހިނގިޔަސް، އެކަން ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ޔަގީން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނޯވޭ. މިއީ އާއްމުންނަށް ތެދު މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އޮތް ހުރަހެއް،" އެ ގުރޫޕުގައި ނޫސްވެރިއަކު ލިޔެފައި ވެ އެވެ.

އެކި ކަންކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފުލުހުން ނޫސްވެރިންނަށް ދިނުމަށް ގުރޫޕެއް ހެދީ ވެރިކަން ބަދަލުވެ، މީޑިއާއާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި އިސްކޮށް ތިއްބެވި ފުލުހުން ބަދަލުވުމާއެކު އެވެ. ކުރިން ވަރަށް އަޕްޑޭޓް އަދި ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް އަވަހަށް ޖަވާބު ލިބުނަސް މިހާރު އެކަން ވަނީ އެއްކޮށްހެން ހުއްޓިފަ އެވެ.