އޮއްތޮގެ އެކްސިޑެންޓަށް ދެ އަހަރު: "އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެކަނި އަދި ހިނގާނަން"

ސައިކަލް އެކްސިޑެންޓުގައި ދިރިއުޅުން ފުނޑުފުނޑުވި ހާދިސާ އަށް މިއަދު ދެ އަހަރުވީ އެވެ. ވޯކާގެ އެހީގައި މަޑުމަޑުން ނަމަވެސް އުމަރު ސަލީމް (އޮއްތޮ) އަށް މިހާރު ގޭތެރޭގައި ހިނގާލެވެ އެވެ. އެކަމަކު ކައިރީގައި އަބަދުވެސް މީހަކު ހުންނަން ޖެހެ އެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ދެ އަހަރު އޮއްތޮގެ މި ހިތްދަތި ދިރިއުޅުމުން ފެންނަނީ ހިތްވަރުގަދަކަމާއި ސާބިތުކަމެވެ. އަނބިމީހާ އާއި އާއިލާގެ ލޯތްބާއި އަޅާލުމެވެ.


އޮއްތޮގެ އެކްސިޑެންޓަށް ދެ އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން އޭނާގެ އަންހެނުން ފާތުމަތު ނައުފާ ވަނީ މިހާތަނަށް އޮއްތޮ ރަނގަޅު ވާން ކުރަމުން އަންނަ ބުރަ މަސައްކަތުގެ ވީޑިއޯއެއް އާއްމުކޮށްފަ އެވެ. އޮއްތޮ ރަނގަޅުވާން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެންމެ ބޮޑު ހިތްވަރަކީ އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންގެ ލޯބި ކަން ފާހަގަކޮށް، ޝުކުރު އަދާކޮށްފައިވެ އެވެ.

"މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް އިމްޕްރޫވް ވެފައި ހުރީ. ނިއުރޯ ޑޮކްޓަރު ވެސް ބުނި އެހާ ބޮޑަށް އަނިޔާވެފައި ހުރި މީހަކާ ބަލާފައި ރިކަވަރީ ވަރަށް ރަނގަޅޭ. އެކަހަލަ ބަސްތައް ލިބުނީމަ އަސްލު އޮއްތޮ އެހާ ޕުޝްކުރަނީ ރަނގަޅުވާން،" ނައުފާ ބުންޏެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލަކުން އޮއްތޮގެ ސައިކަލުގައި ޖެހި މެއި 29، 2018 ގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން 17 ދުވަހު ކޯމާގައި އޮތެވެ. ސިކުނޑިއަށް ލިބިފައި ހުރި ބޮޑެތި ޒަހަމްތަކުން އޮއްތޮގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްދިނީ ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ކުރި ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނުންނެވެ. ލިބިފައި ހުރި އަނިޔާތަކާ ގުޅިގެން ޑޮކްޓަރުންނަކަށް ވެސް އޭނާ ރަނގަޅު ވާނެ ކަމާ މެދު އޭރަކު މާ ބޮޑު އުއްމީދެއް ނެތެވެ.

ޕިޒިއޮތެރަޕީ އާއި ސްޕީޗް ތެރަޕީ އާއި އޮކިއުޕޭޝަނަލް ތެރަޕީގެ އިތުރުން ސައިކޮލޮޖީ ތެރަޕީއާއެކު އޮއްތޮ ދައްކާ ވާހަކަ ރަނގަޅަށް އެނގެ އެވެ. ދެ އަހަރުގެ ދަރިފުޅާ އެކު ލަވަ ވެސް ކިޔައި ދެބަފައިން ވަގުތު ހޭދަކުރެ އެވެ.

"މިކާއަށް ނަގައިގަނެވޭ އެހެން ކުދިންގެ ބައްޕަ އުރާގޮތަކަށް މިކާގެ ބައްޕައަކަށް ނޫރޭކަން. އެކަމަކު ދެ މީހުންގެ ގުޅުން ވަރަށް ރަނގަޅު،" ނައުފާ ބުންޏެވެ.

ފަރުވާގެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރި ދެ މިނިޓުގެ ވީޑިއޯގައި ފާމަސީއަކަށް ދަނިކޮށް ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގެ ފުޓޭޖާއެކު ވީޑިއޯ ފަށައި ދެން ގެނެސްދީފައި ހުރީ މި ހިސާބަށް އައުމަށް އޮއްތޮ ކުރި މަސައްކަތެވެ.

ހިތްވަރާ އެކު ގޮނޑިން ތެދުވެ އޮއްތޮ، 34، ބުނެލަ އެވެ.

"އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަދި އެކަނި މަ ހިނގާނަން،"

މި ދުވަސްވަރު ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޕިޒިއޮތެރަޕީ ހަދަން ވަކި ތަނަކަށް ނުގެންދެ އެވެ. ނަމަވެސް ނައުފާ އާއި އިތުރު މީހަކު ވެގެން ގޭގައި ސިޑިން އަރައި ބައިސްކަލް ދުއްވަ އެވެ. ކުރިން ވިސްނާފައި އޮތީ އިތުރު ފަރުވާ އަށް ތައިލެންޑަށް ދާށެވެ. އެކަމަކު މި ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން އެކަން މަޑުޖައްސައިލީ އެވެ.

"މިހާލަތު ރަނގަޅުވިހާ އަވަހަކަށް ދާނަން. އޮއްތޮއަކީ ވަރަށް ދަތުރުކުރާ ހިތްވާ މީހެއް. އެހެން އަބަދު އިނުމަކީ އެހާ ރަނގަޅު ކަމަކަށް ނުވާނެ. ތައިލެންޑަށް ގޮސް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައި ފަރުވާގެ ކަންކަން ބަލާލަން. މިކޮޅުން ވެސް ފިޒިއޮތެރަޕީ ވަރަށް ރަނގަޅު،" ނައުފާ ބުންޏެވެ.

ކައިވެންޏަށް ފަސް އަހަރުވި ނަމަވެސް 2004 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދެ މީހުން ދަނެ އެވެ. ނައުފާ ބުނާ ގޮތުން އޮއްތޮއަކީ ކަމެއް ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ ހިތްވަރު އެލުވާލާނެ މީހެއް ނޫނެވެ. ރަނގަޅުވުމަށް މި ދެ އަހަރު ކުރި މަސައްކަތަކީ އޭގެ އެއް ހެއްކެވެ.