ހުޅުމާލޭގައި ޓޫރިސްޓުންނަށް ހަމަލާދިން މައްސަލަ ނިމެން ޖެހޭނީ ކޯޓުގައި: އިމްރާން

ހުޅުމާލޭގައި ޓޫރިސްޓުންނަށް ވަޅިން ދިން ހަމަލާގެ ތަހުގީގު ފުލުހުން ކޮށްފައި ވަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ނިމެންވާނީ ކޯޓުގައި ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ހުޅުމާލޭގައި ޓޫރިސްޓުންނަށް ވަޅިން ހަމަލާދިންކަމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކުރި މީހުން ދޫކޮށްލީ އެ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރެވޭ ވަރަށް ހެކި ނެތިގެން ތަހުގީގު އަލުން ކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އަނބުރާ ފޮނުވައިލުމުން، ކޯޓުން އެމީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރު ނުކޮށްދީގެންނެވެ. އެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި އަށް މީހުން ވެސް ވަނީ އެގޮތުން ދޫވެފަ އެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި އިމްރާން ރޭ ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލޭގައި ޓޫރިސްޓުންނަށް ވަޅިން ދިން ހަމަލާގެ ތަހުގީގުގައި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ފެޑެރަލް ޕޮލިސްގެ މާހިރަކު ވެސް ބައިވެރިވި ކަަމަށާއި އެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވި ކަމަށާއި ފުލުހުން އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށްފައި ވަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށެވެ.

"އޮސްޓްރޭލިއާގެ ފެޑެރަލް ޕޮލިސްގެ [ފަރާތުން] އެކަމުގައި ބައިވެރިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅާ ހަމަ ވިދާޅުވި ތިމަންނަ ވަަރަށް ހިތްޖަމަ ޖެހޭ، ކޮންފިޑެންސް އެބަ އޮތޭ މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމާ މެދު. އެހެން ނަަމަވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ގަބޫލުކުރަން އިނގޭތޯ ދައުވާ ކުރުމުގެ ޒިންމާ އޮތީ މިނިވަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލެއްގެ ޒިންމާގެ ތެރޭގައި. އެބޭފުޅާ ނިންމަވާނީ އެ ބޭފުޅާގެ ޕްރޮފެޝަނަލް އޮޕީނިއަން. އެހެންވީމާ އެ ނިންމެވުމަށް އަޅުގަނޑު އިހުތިރާމްކުރަން. އެހެން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު، ހޯމް މިނިސްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް ގެންދެވިފައި އޮތް ހިސާބަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ، އެންމެ ކުޑަމިނުން އެ މައްސަލަ ނިމެން ވާނީ ކޯޓުގެ ތަޅުމުގެ ތެރޭގައި [ކަމަށް]،" އިމްރާން ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ފުލުހުން އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ފެށީ އެއްވެސް ހެއްކެއް ލިބެން ނެތި ހަމައެކަނި އިންޓެލިޖެންސް މައުލޫމާތުތަކުގެ އަލީގައި ކަމަށާއި އެހެން ނަަމަވެސް ހަމަލާދޭން ބޭނުންކުރި ހަތިޔާރާއި ދަތުރުކުރި ވެހިކަލް ވެސް ފަހުން ހޯދި ކަަމަށެވެ. އެގޮތުން ހޯދި އެއްވެސް އެއްޗެއްގައި ތުހުމަތުވާ މީހުންގެ ޑީއެންއޭ ހުރިތޯ ސުވާލު ކުރުމުން އިމްރާން ވިދާޅުވީ ހަތިޔާރު ހޯދުނީ ކަނޑަށް އެއްލާފައި ހުންނަތާ އެތައް ދުވަހެއް ފަހުން ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެ ހަތިޔާރާ ހިސާބަށް ފުލުހުން ވާސިލުވި ވާސިލުވުން އެއީ ވަރަށް ހުށިޔާރު މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށެވެ. ހަތިޔާރާއި ސައިކަލާއި އެޅި ހެލްމެޓް އަދި ހެދުން ވެސް ހޯދުުނީ ފުލުހުން ކުރި ހުށިޔާރު މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް ޑީއެންއޭ ހުރިތޯ ކުރި ސުވާލަށް ސާފު ޖަވާބެއް އިމްރާން ނުދެއްވަ އެވެ.

"އެއްްވެސް އެވިޑެންސެއްް ނެތް ތަހުގީގެއް އެއީ. އެހެން ނަމަވެސް އިންޓެލިޖެންސްގެ އެހީއާ އެކުގައި އެ ހުރިހާ ހަގީގަތަކާ ހަމައަށް ވާސިލުވުން އެއީ އަޅުގަނޑުހިތުން، އަޅުގަނޑު ހަމަ ޔަގީނުން ވެސް އުފާ ކުރާ ކަމެއް،" އިމްރާން ވިދާޅުވި އެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ޓޫރިސްޓުންނަަށް ހަމަލާ ދިން ކަމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކުރި އަށް މީހުންގެ ފައިގައި މިހާރު ވަނީ ޓެގް އަޅުވައިފަ އެވެ.