ހައްގުތައް ހޯދައިދޭން އިދިކޮޅުން އިހުތިޖާޖުތައް ފަށަނީ

ސިޔާސީ ހަތަރު ޕާޓީއެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް އުފެއްދި މި ސަރުކާރުގެ ދޯހަޅި ސިޔާސަތުތަކުން ރައްޔިތުންގެ ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އަޑު އުފުލުމަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އިހުތިޖާޖްތައް ބާއްވަން އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.


އެ ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނީ، ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުވުމުގެ އިހުތިޖާޖުތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމީ މިދިޔަ އާދީއްތަދުވަހު ބޭއްވި ދެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައި ކަަމަށެވެ. މި ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ސަރުކާރުގެ އެކި ކަންކަމަށް އަޑު އުފުލުމުގެ ހަރަކާތްތައް ބާއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ހއ. އަތޮޅުގައި ތިބި ދެ ޕާޓީގެ އިސް މަންދޫބުންނާ އެކު ރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ދީފައިވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން ބުންޏެވެ.

ހއ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށްތައް ހިމެނޭ ގޮތުން އޮންލައިންކޮށް ރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަކީ ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީގެ ހަރަކާތްތައް ވަރުގަދަކުރުމުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ވަގުތީ ގޮތުން ލީޑްކުރައްވާ ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވައި، އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި ހއ. އަތޮޅުން ގިނަ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ލިބުނު ކަމަށް ޕީޕީއެމުން ބުންޏެވެ.

ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީން ބުނިގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ހޯދައިދޭން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެ ޕާޓީގެ ލީޑަޝިޕްގެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ދީފަ އެވެ.

ކޯލިޝަނުން ބުނިގޮތުގައި، މި ސަރުކާރުގެ މިސްރާބާ މެދު ގިނަ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހއ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ އެބަހުއްޓެވެ. އެ އުދާސްތައް ސަރުކާރަށް އަޑު އިއްވުމުގެ އިހުތިޖާޖްތަކެއް ބާއްވަން އެ މަންދޫބުން ވެސް ލީޑަޝިޕަށް ހުށަހެޅި ކަމަށް ވެސް ޕީޕީއެމުން ބުންޏެވެ.

ރަށްރަށުގައި ތިބި އިސް މަންދޫބުންނާ އެކު ރޭ މަޝްވަރާކުރީ ކޯލިޝަން އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް، މައި އޮފީހާ ގުޅިގެން ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ. އެއް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް ވާހަކަ ދެއްކި އެވެ.

ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީން ބުނިގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ހޯދައިދޭން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެ ޕާޓީގެ ލީޑަޝިޕްގެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ދީފަ އެވެ.

އިދިކޮޅު ލީޑަރު، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ހުކުމެއް އިއްވައި ޖަލަށްލުމާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅުގެ ހަރަކާތްތައް ވަނީ މަޑުޖެހިފަ އެވެ. ދެ ޕާޓީގެ ވެސް އެންމެ އިސް އަމާޒަކީ އެ މަނިކުފާނު މިނިވަން ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދުމެވެ. އެކަމަކު، ޔާމީން ޖަލަށް ލީ ނުހައްގުން ކަމަށް ބުނެ ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީގެ އަޑުއުފުލުންތަކަށް ސަރުކާރުން އިޖާބައެއް ނުދެ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި އިދިކޮޅުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ވެސް މިހާރު ވަނީ މަޑުޖެހިފަ އެވެ. އެއީ، ކޮވިޑް19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން ޖެހި، ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ދަންމަން ގާނޫނުއަސާސީ އަށް އިސްލާހު ގެންނަން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ޝިޔާމްގެ ނަން އިއްވައި ގަދަކަމުން މަޖިލީހުން ނެރުނުއިރު އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގަ އެވެ. މިއީ، މަޖިލީހުގައި އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނަށް ރައްކާތެރި ކަމެއް ނެތުން ކަމަށް ބުނެ އެ ކޯލިޝަނުން ވަނީ ޖަލްސާޓައް ބޮއިކޮޓްކޮށްފަ އެވެ.