ބޮޑުފިނޮޅު މައްސަލައިގައި ބިދޭސީންނަށް އަދަބު ނުދީ މައްސަލަ ހައްލު ކުރޭ: ޓްރާންސްޕޭރެންސީ

ބ. އަތޮޅުގައި ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ބޮޑުފިނޮޅުގައި ތިބި ރިޒް ކުންފުނީގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ހަމަނުޖެހުން ހިންގި ނަމަވެސް އެ މީހުންނަށް އިތުރު އަދަބުތަކެއް ނުދީ، މައްސަލަ ބޮޑުވާން މެދުވެރިވި ސަބަބުތައް ހޯދައި ޒިންމާވާން ޖެހޭ ފަރާތްތަކާ މެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް އިން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.


ސީލް ކުންފުނިން ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރާ އެ ރަށުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަލީ ރިޒާގެ ރިޒް ކުންފުންޏެވެ. އެތައް މަސް ދުވަހެއްގެ މުސާރަ ނުދީ އޮތުމުން، އެ ރަށުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ، އެ ތަނުގައި އުޅޭ 13 ދިވެއްސަކު ރަހީނުކޮށް، ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދީފަ އެވެ.

ނަމަވެސް ބޮޑުފިނޮޅަށް ފުލުހުން ގޮސް ދިވެހިން ސަލާމަތްކޮށް، އޭގެ ތެރެއިން 19 ބިދޭސީއަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ވައްކަމާއި ޓެރަރިޒަމް ފަދަ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފައި ވެ އެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން، ޓްރާންސްޕޭރެންސީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ، ބިދޭސީންނަށް އެތައް މަހެއްގެ މުސާރަ ނުދީ، މަސައްކަތް ކުރުވުން އެ ޖަމިއްޔާ އިން ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށެވެ. އެކަން އެގޮތަށް ކުރި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ވެސް ޓްރާންސްޕޭރެންސީން ގޮވައިލި އެވެ.

އެ ޖަމިއްޔާ އިން ބުނިގޮތުގައި، ބޮޑުފިނޮޅުގެ ހަމަނުޖެހުމާ ގުޅިގެން، އެކަމުގެ ޒިންމާވާ ދެ ކުންފުނިން ނެރެފައިވާ ބަޔާންތަކަށް ބަލާއިރު ވެސް އިހުމާލުވެފައިވާ މިންވަރު ހަމާވެ އެވެ.

ރިޒް ކުންފުނިން ބުނެފައި ވަނީ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދެވި އޮތީ ސީލް މޯލްޑިވްސް އިން ފައިސާ ނުދޭތީ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު، ސީލް ކުންފުނިން ވަނީ އެ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފަ އެވެ. ސީލް އިން ބުނީ ރިޒް ކުންފުންނާ އެކު ވެފައިވާ ދެ އެއްބަސްވުމުގައި ވާ އަދަދަށް ވުރެ ވެސް ގިނައިން އެ ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ދީފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން ރިޒް ކުންފުނިން މިހާރު ވަނީ ބިދޭސީންނާ ހަވާލުވުމަށް ވެސް ދެކޮޅު ހަދައިފަ އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ ހަމަނުޖެހުން ހިންގި ބިދޭސީން ބޮޑުފިނޮޅުން ބޭލޭނީ އެއީ ކޮން ބައެއްކަން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމުން ކަމަށެވެ.

އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނީ، މިއީ ރާއްޖޭގައި ގިނަ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން ތަހައްމަލު ކުރަންޖެހިފައިވާ ބޭއިންސާފުގެ ނަތީޖާ ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ނިޒާމުތައް ބައްޓަން ކޮށްފައިވާ ގޮތުން މަސައްކަތްތެރިންނަށް ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކަންކަން ހައްލު ކުރުމަށް ހަގީގީ ފުރުސަތު ނެތުމުން ހިނގަން މެދުވެރިވި ހާދިސާއެއް ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

ޓްރާންސްޕޭރެންސީން ބުނީ މި މައްސަލައިގައި ދެ ކުންފުނިން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން، ހިއުމަން ޓްރެފިކިން އާއި އުޖޫރަ އިން ވައްކަން ކުރުމުގެ އިތުރުން، ފަޅުރަށެއްގައި ބަންދުކޮށް، ކާބޯތަކެތި ފުރިހަމަ އަށް ފޯރުކޮށް ދީފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށެވެ. ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން އުޖޫރަ ދިނުމަށް އެދުމުން އިންޒާރު ދީ، ބިރުދައްކާފައިވާ ކަމާއި އެކަން ހައްލު ކޮށްދިނުމަށް އެދި ސުލްހަވެރިކަމާއެކު، މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ވެސް އިހުތިޖާޖު ކޮށްފައިވާކަން ވެސް ފާހަގަވާ ކަމަށް ޓްރާސްންޕޭރެންސީން ބުންޏެވެ.

"މި މައްސަލަ ބޮޑުވާން މެދުވެރިވި ސަބަބުތަކާއި މިކަމުގެ ވަށައިގެންވާ އެންމެހާ ކަންކަން ރަނގަޅަށް ތަހުގީގުކޮށް، މިކަމުގައި ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތްތައް ހޯދާ، އެބަޔަކާ މެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ވެސް ގޮވާލަމެވެ. އަދި ހަމަ މިކަމުގައި ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވާ އެންމެހާ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީ އިން ލިބިދޭ އެންމެހާ ހައްގުތައް ފޯރުކޮށްދެވޭކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށާއި، ލޭބާ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އަށް މި ޖަމިއްޔާ އިން ގޮވާލަމެވެ" ޓްރާންސްޕޭރެންސީގެ ބަޔާނުގައި ވެ އެވެ.

އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނީ، މިއީ ރާއްޖޭގައި ގިނަ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން ތަހައްމަލު ކުރަންޖެހިފައިވާ ބޭއިންސާފުގެ ނަތީޖާ ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ނިޒާމުތައް ބައްޓަން ކޮށްފައިވާ ގޮތުން މަސައްކަތްތެރިންނަށް ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކަންކަން ހައްލު ކުރުމަށް ހަގީގީ ފުރުސަތު ނެތުމުން ހިނގަން މެދުވެރިވި ހާދިސާއެއް ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

ބޮޑުފިނޮޅުގ މައްސަލައިގައި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ހަމަނުޖެހުން ހިންގިއިރު އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަށް މުސާރަ ނުދޭތާ ހަ މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ކަމަށް، ހިލޭ ސާބަހަށް ދައުވާ ކޮށްދޭ ޕަބްލިކް އިންޓަރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރު (ޕީއައިއެލްސީ) އިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޕީއައިއެލްސީގެ ވަކީލުންގެ އިތުރުން އިމިގްރޭޝަނާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ލޭބާ ރިލޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ބޭފުޅުން ވަނީ އެ ރަށަށް ގޮސް ބިދޭސީންނާ ވާހަކަ ދައްކައި މައުލޫމާތު އެއްކޮށްފަ އެވެ.