ސީއެސްސީގެ ރައީސް ޝަމީމް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) ގެ ރައީސް ޑރ. އަލީ ޝަމީމް، މަގާމުން މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.


ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްޓެވުމުގެ ގޮތުން، މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ޝަމީމް މިއަދު ހެނދުނު އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޝަމީމް މި އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ޝަމީމް ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ސީއެސްސީގެ ހަތަރު މެމްބަރުން މަގާމުން ވަކި ކުރުމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ އަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ޝަމީމް އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން އޭނާ ވަކި ކުރަން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓަކަށް ނާހާނެ ކަމަށެވެ.

ޝަމީމްގެ އިތުރުން ސީއެސްސީގެ ނައިބުު ރައީސް ޝަހީދު މުހައްމަދާއި މެމްބަރުން ކަމަށްވާ ޒަކަރިއްޔާ ހުސައިން އާއި އިބްރާހިމް ޝަހީގު މަގާމުން ވަކިިކުރަން މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން މިދިޔަ މަހު އޮތީ ނިންމައި، މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވައިފަ އެވެ.

ސީއެސްސީގެ ހަތަރު މެމްބަރުންގެ އިތުރުން މި ސަރުކާރުގައި 2018 ވަނަ އަހަރު އެ ކޮމިޝަނަށް އައްޔަން ކުރެއްވި މެމްބަރު ފާތިމަތު އާމިރާ ވެސް ވަކިކުރަން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅި އެވެ. އެކަމަކު އެ ހުށަހެޅުން ފާހެއް ނުވި އެވެ.

ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ސީއެސްސީއަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ހަތަރު މެމްބަރުން ވަކިކުރަން ކޮމިޓީން ނިންމައި، ކުރިން ވެސް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވި އެވެ. އެކަމަކު އޭރު ކޮމިޓީން އެގޮތަށް ނިންމީ މަދު މެމްބަރުންތަކެއް ހާޒިރުވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ކަމަށް ވާތީ އެ މައްސަލަ އަނބުރާ ކޮމިޓީ އަށް އޮތީ ފޮނުވާލައިފަ އެވެ.

ސީއެސްސީގެ މެމްބަރުކަމުން މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވި ޝަމީމް އެ ކޮމިޝަނަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ އޯގަސްޓް 18، 2015 ގަ އެވެ. ސީއެސްސީގެ ރައީސަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އޭނާ ކަނޑައެޅީ އޯގަސްޓް 24، 2015 ގަ އެވެ. ސީއެސްސީ އަށް އައްޔަން ކުރުމުގެ ކުރުން ޝަމީމް ވަނީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) ގެ މެމްބަރުކަމުގައި ވެސް ފަސް އަހަރު ހޭދަކުރައްވައިފަ އެވެ.