19،000ރ. ގެ މުސާރައަކަށް ދިވެހި ޓައިފް ކުރާނެ މީހަކު ރައީސް އޮފީހަށް ހޯދަނީ

ފަރިތަކޮށް ދިވެހި ޓައިޕްކުރާ އަދި ދިވެހި ބަހުގެ ގަވައިދު ރަނގަަޅަށް އެނގޭ މީހަކު 19،000ރ. ގެ މުސާރައަކަށް ރައީސް އޮފީހަށް ބޭނުންވެގެން ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.


އެ އޮފީހުގެ ކޯޕަރޭޓް ސާވިސް ޑިޕާޓްމެންޓަށް ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިދިޔަ ހަފުތާގެ ބުދަ ދުވަހު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު އެ މުއްދަތު އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ހަމަވެފަ އެވެ.

މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް:

* ޓައިޕް ކުރަންޖެހޭ އެކިއެކި ލިޔުންތައް ވީހާވެސް ކުށް މަދުކޮށް، ދިވެހި ބަހުގެ ގަވައިދާއި ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް، ފަރިތަކަމާއެކު އަވަހަށް ޓައިޕް ކުރުން.

* މަސައްކަތްކުރާ ޔުނިޓުގައި އާކައިވް ކޮށް، ބަލަހައްޓަން ޖެހޭ ކުރީގެ ލިޔުންތައް ފަރިތަކަމާއެކު ކުށް ނުލައި އަވަހަށް ޓައިޕް ކުރުން.

* ރެކޯޑިން އަޑު އަހައިގެން ޓައިޕް ކުރަން ޖެހޭ ލިޔުންތައް ފަރިތަކަމާއެކު ކުށް ނުލައި ޓައިޕް ކުރުން.

މަގާމުގެ ޝަރުތުގެ ގޮތުގައި އިއުލާންގައި ވަނީ މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު، ބެޗްލާސް އޮފް އާޓްސް އިން ދިވެހި ލެންގުއޭޖްގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމެވެ. އަދި މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި ހަ އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ހިމެނެ އެވެ. އެ މަގާމަށް މީހަކު ހޮވުމުގައި ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކުށްފިލުވައި ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ އާއި މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ މީހަކަށް އިސްކަންދެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އިއުލާނުގައި ވެ އެވެ.

މި މަގާމުގެ އަސާސީ މުސާރައަކީ މަހަކު 7،875ރ. އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ސާވިސް އެލަވަންސަށް 2،000ރ. އާއި ޚާއްސަ އެލަވަންސަށް 3،543.75 (މުސާރައިގެ 45 ޕަސެންޓު) އާއި ލިވިން އެލަވަންސަށް 2،500ރ. އަދި ކޮލިފިކޭޝަން އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 4،000ރ. ލިބޭނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

ދިވެހި ފަރިތަކޮށް ޓައިޕް ކުރާނެ މީހަކު ބޮޑު މުސާރައަކަށް ހޯދަން ރައީސް އޮފީހުން އިއުލާން ކޮށްފައިވާއިރު، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެފައިވާ މާލީ ދަތިކަމުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަ ކުރަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ.