މާލެ ފިޔަވައި ހުރިހާ ރަށެއްގައި އިދިކޮޅުން މުޒާހަރާ ކުރަނީ

މާލެ ސަރަހައްދު ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ސަރުކާރުގެ އަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް، އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު މުޒާހަރާ ކުރަން ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.


އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު، އެ މުޒާހަރާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ "ރާއްޖެ ވިއްކާލުމާ ދެކޮޅަށެ"ވެ. ޕީއެންސީ އާއި ޕީޕީއެމުން ތުހުމަތު ކުރާ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ދަނީ ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ނަމުގައި، ގައުމުގެ ހަރު މުދާ ވިއްކައިގެން ލޯނު ނަގަމުންނެވެ. އެހެންވެ، އެ ޕާޓީތަކުގެ މެމްބަރުންގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ވެސް މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވުމަށް ކޯލިޝަނުން އެދެ އެވެ.

"އެމްޑީޕީގެ ވަރަށް ގިނަ މީހުން ވެސް އެބަތިބި ރަނގަޅަކަށް ބޭނުންވާ. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެން އެދެން މިއީ ގައުމީކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކިގެން އެ ބޭފުޅުން ވެސް މިކަމުގައި ބައިވެރިވާން،" ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑަވެލީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުއާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މަސްވެރިންނަށް ހަމަ އަގު ނުލިބުމާއި މަސް ކަނޑުތައް ވިއްކާލުމާއި ވަޒީފާތަކުގައި ތިބި ދިވެހިން ވަކިކޮށް، ނޯޕޭއަށް ފޮނުވާލި އިރު އެ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން އެހީތެރިކަން ނުދޭތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ބަދަލުގައި ސަރުކާރުން ކުރާ ވައްކަންތައް ދަނީ އިތުރުވަމުން ކަމަށާއި "ރައްޔިތުން އަތް ދޮވެގެން ގޭގައި ތިބެން އަންގާފައި، ދައުލަތުގެ ބައިތުލްމާލު ސަރުކާރުން ދޮވެލާފައިވާ" ކަމަށް މުއާޒު ތުހުމަތު ކުރެއްވި އެވެ.

އެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން އިދިކޮޅުގައި އޮތް އިރު އެންމެ ބޮޑަށް ވާހަކަ ދެއްކީ، އޭރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން 12 ފަޅުރަށެއް ޗައިނާއަށް ވިއްކާލިކަމަށް ބުނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެ މަނިކުފާނަކީ ރާއްޖޭގެ ހަރު މުދާ ވިއްކައިގެން، ލޯނު ނަގައިގެން ގައުމު ތަރައްގީ ކުރާނެ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށް ޝިޔާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެކަމަކު މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އަވައްޓެރި ގައުމުތަކާއި މާލީ އިދާރާތަކުން މާސިންގާ ބޮޑެތި ލޯނުތައް ނަގައިގެން، ގައުމުގެ މިނިވަންކަން ގެއްލޭ ހިސާބަށް އަމަލުތައް ގެންދާ މަންޒަރު." އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެހެންވެ، ކޮންމެ ދިވެއްސަކު ވެސް ސުވާލު ކުރަން ޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހައްގުވާ މިންވަރު މި ގައުމުން ކަށަވަރު ވޭތޯ،"

ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ވެސް ވަނީ، ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލައި މާލޭގައި ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކެއް ބާއްވާފަ އެވެ. އެކަމަކު އޭރު އެ މުޒާހަރާތައް މެދުކަނޑާލީ، ކޮވިޑް-19 މާލެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރެމުން ދާތީ އެވެ.