ޚަބަރު / ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ސަނީފްގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ކަމެއްގައި ބައިވެރި ނުވާ ކަމަށް ކޮމިޓީން ނިިންމައިފި

މެމްބަރު ސަނީފް: އޭނާގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ކަމެއްގައި ބައިވެރިވެފައި ނުވާ ކަމަށް އިމްތިިޔާޒް އަދި ސުލޫކު ކޮމެޓީން ވަނީ ނިންމާފައި -- ފޮޓޯ/މަޖިލިސް

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އަށް މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރަން ރުހުން ދޭން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކުން ނިންމުމުގައި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސަނީފް، އޭނާގެ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަމެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައި ނުވާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒު އަދި ސުލޫކު ކޮމިޓީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

ސީއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލި 41 ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން 15 ބޭފުޅަކަށް ރުހުން ދޭން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން އޮތީ ނިންމައިފަ އެވެ. އެކަމުގައި އެ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު ސަނީފް މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަމެއް އޮވެ، އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ ބަލައިދޭން އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުއްވީ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ. ސަނީފްގެ މައްސަލަ އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުއްވީ ސަނީފުގެ ކުރީގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް ރުހުން ދޭން ސީއެސްސީ އަށް އައްޔަން ކުރަން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައި އޮތުމުންނެވެ.

އެ މައްސަލާގައި އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީން މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ސަނީފުގެ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ނިންމީ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ. އެކަމަކު އެފަދަ ކަންކަމުން މެމްބަރުން ތަނާޒުލްވާން ޖެހޭ ގޮތަށް ގަވާއިދު އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން ކޮމިޓީން ފާސްކުރި އެވެ. އެގޮތަށް ހުށަހެޅުއްވީ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމެވެ.

ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، އާއިލީ ގޮތުން ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކުގެ ކަންކަމުން ތަނާޒުލްވާން ޖެހޭ ގޮތަށް ގަވާއިދުގައި މިހާރު ކަނޑައަޅާފައި ނެތުމެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް މެމްބަރުންގެ އާއިލީ ގޮތުން ގާތް ބޭފުޅުންގެ ކަންކަމުގައި އެ މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށާއި އެގޮތަށް ނިންމަން ނާޒިމް ހުށަހެޅުއްވި އެވެ. އެކަމަކު، އެފަދަ ކަންކަމުގައި މެމްބަރުން ތަނާޒުލްވާން ޖެހޭ ގޮތަށް ގަވާއިދު އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން މުހިންމު ކަމަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިއަދު ވަކި މެމްބަރެއް ވީމާ އަޅުގަނޑުމެން ގަވާއިދެއް ހަދައިގެން ނުގޮސް މިހާރު އޮތް ގޮތަށް މިހާރު ނިންމަންވީ. ފަހުން އެ ގަވާއިދަށް ދާނީ،" ނާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު އަދި ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔާސިރު އަބްދުއްލަތީފް ވިދާޅުވީ އާއިލީ ގޮތުން ގާތް މީހުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ކަމަށާއި އެ ގަވާއިދު ވެސް ކުރީގެ އަނބިންނަކީ އާއިލީ ގޮތުން ގާތް މީހުން ކަމަށް ބަލާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ނާޒިމް ހުށަހެޅުމަށް ކޮމިޓީގެ ގިނަ މެމްބަރުން ވެސް ތާއީދު ކުރެއްވި އެވެ. މިއީ މި މަޖިލީހުގައި އިމްތިޔާޒް ކޮމިޓީން މެމްބަރެއްގެ މައްސަލައެއް ނިންމި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ސަނީފްގެ ކުރީގެ އަނބިކަނބަލުން ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ސީއެސްސީ އަށް ހޮވާނެ މެމްބަރުން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ވެސް އޮތީ ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ.

17 ކޮމެންޓް, 18 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 17%
icon sad icon sad 11%
icon angry icon angry 72%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ކާލިޔާ

25 August 2020

ކީއްކުރާ އިންޓަވިއުއެއް ވަގުތު ބޭކާރު ކުރަނ.ް ޝޯޓްލިސްޓް ކޮށްފަ އެއޮތީ ކޮމިޓީގަ ތިބި މީހުން ވޯޓް ދީގެން. މާރކްސް އެއް ނުދޭ.. އެހެންވީމަ އެމީހަކު ބޭނުންވާ މީހަކު ހޮވޭނެ އެއްނު. ރޮޒޭ ބުންޏަސް ތި ލިސްޓްގަ ތިތިބީ ކޮމިޝަނަށް ޤާބިލް މީހުންނެއް ނޫން. އެކަން ކަށަކަވަރު ވާނީ މާރކްސް ދީގެން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތްތައް ޝޯޓް ލިސްޓްވެގެން.

The name is already taken The name is available. Register?

$&@)( ސ

25 August 2020

ކަލޯމެން ނޫސްވެރިން ކުރަންވީ ސުވާލަކީ ތަޖްރިބާއޭ ތަެޢުލީމޭ ކިޔާ ދަށްކޮށް ލިބުނު މީހުންނަށް ސިޔާސީ ޕޓީއަކުން ވިޕް ނެރުން އެއީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ. ދެން ރޮޒޭ ޕޮއިންޓް ސީޓް ދީފާނަންތޯ. ÷ޕާޓީ ސިސްޓަމަކީ ފެންވާރު ދަށް.... ބޮޑު ބައްޔެއް

The name is already taken The name is available. Register?

566777

25 August 2020

ޢޮޅުނީ ދޯ ބުނިއެއްޗެއް . ޢެމްޑީޕީ ކިޔަނީ އެމީހުން އައި ކޮލިފައިޑް މީހުންލާށެ ކުރި ސަރުކަރުތައް އާއިލާ މީހުން ލާތީ. ޢެހެން ކިޔާ އައިއްސަ ވިޕް މި ނެރެނީ މެމްބަރު ފެމިލީ މީހުންލާން. މިޖެހުނީ ކޮންތާކު؟

The name is already taken The name is available. Register?

ދޫނި ރާއްޖެ

25 August 2020

ހެއްދެވި ފަރާތާ ކުރި ހުވާ ހަނދާން ކޮށްލާފަ ވޯޓުލީމަ ނިމުނީނު. ކޮން ވިޕްކުރީމެއްތަ؟ މީ ސިޔާސީ މަގާމެއް ނޫނޭ!

The name is already taken The name is available. Register?

މުލޭ

25 August 2020

ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް އޮންނަ މީހަކަށްވުރެ ޓީޗިންގ ގެ ޑިގްރީ މިއޮތީ ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ބުރަދަން ހުރި އެއްޗަކަށް ވެފަތާ!!.

The name is already taken The name is available. Register?

896589

26 August 2020

ޓީޗިންގ ސެޓްފިކެޓެއް އޮވެއްޖެއްނަމަ މަތިންދާބޯޓުވެސް ދުއްވޭނެ. މުޅި ދައުލަތުގެ އިދާރީ ކަންކަން ހަލާކުވެގެން މިދަނީ އަތޮޅުތަކުގައި ތިބި ޓީޗަރުންނާއި ޕްރިންސިޕަލުންތައް މާލެއައިސް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ވެދެގަތް ހިސާބުން. ތަނެއްދޮރެއް ނޭނގޭ. ޕްރިންސިޕަލްހެން އަބަދު ފުއްޕާފަ ދަނޑިގަނޑު ހިފައިގެން ތިބޭހެން ތިބެނީ. ހީވަނީ 3 ވަނަ ދުނިޔޭގެ ގައުމެއްގެ ފެކްޓްރީއެއްގެ ސުޕަވައިޒަރުހެން.މުވައްޒަފަކަށް ރަނގަޅުވާނެ ކަމެއްވިޔަނުދޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

މުޒުނީ

25 August 2020

ތިނަދޫން މާލެ އައިސް އުޅެގެން އޮތީ ޖޮބެއް ހޯދާލައިގެން. މެމްބަރުން ކިހާ ހެޔޮފުޅު. އައްޑޫ ޝަރިއްޕެ ބުނާހެން އިންތިހާބުގައި ދައްކ ވާހަކައކީ ހިޔާލީ ފޮލާ. ޒީރޯ ޓޮލަރެންސްގެ ދަށުން ވަރަށް ފައްކ.

The name is already taken The name is available. Register?

އައްޔުބް

25 August 2020

ކިހާ ކޮންފްލިކްްޓް އޮފް އިންޓަރެސްޓެއް ނެތް، ސަނީފުގެ 2 ކުދިންގެ މަންމަ. ފާތުން ގެ ގާތް މީހުން ކައިރީގައި ބުނަމުންދިޔައީ މަޤާމް ޔަޤީން ވާހަކަ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަރުވާލި އާދަނު

25 August 2020

ހަމައެކަނި މަޖިލީހުން މިކަން ކުރީމާ މެމްބަރު އަނބިގޮއްޔެއަށް ފުރުސަތު ބޮޑުވާނެތާ! ކުރިން އޮތް ގޮތަށް ބަދަލުުރަންވީނު. ރައީސް ފޮނުވާފަ މަޖިލިހުން ވޯޓު. އިންޓަރވިއުކޮށް ޓެސްޓް ހަދާ މާ ނަޒާހާތްތެރިކަމަށް ދެއްކެން ދެބޯގެރި ނުދުއްވިޔަސް.

The name is already taken The name is available. Register?

6ޔގފފފ

25 August 2020

ދެން ކީއްވެޔޮ ރޮޒޭ ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތް ސިއްރުކޮށްގެން މިއުޅެނީ؟ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް ހާމަ ކުރާށޭ ގޮވަމުން.

The name is already taken The name is available. Register?

ޙާހާހާހާ

25 August 2020

ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް ގެ ދަށުން

The name is already taken The name is available. Register?

ނަސީމާހުސައިން

25 August 2020

މެންބަރު ސަނީފު ކޮމެޓީގަނެތަސް ސަނީފުގެ ކުރީ އަންހެނުން ސީއެސްސީ ހޮވާ 4މެންބަރުން ތެރޭގައި ހިމެނުމަށް އެމްޑީޕީ ޕީީޖީ ގުރޫޕުން އިއްޔެ ނިއްމި އެބޭފުޅާއަށްވުރެ ހިންގުމުގައި ތަޖުރިވާހުރި ގާބިލް ކޮޮލިފައިޑްމީހުން ބާކީ

The name is already taken The name is available. Register?

ހަސަންބެގެ ދަރި

25 August 2020

ތަނަކުން އެއްޗެއް ފެންނަ އިރައް ކޮމެންޓް ކުރިޔއަކަސް ނުވާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454