ހުޅުމާލޭގެ ފުލުހުންގެ އާ މަރުކަޒު ހުޅުވައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރި، ފުލުހުންގެ އާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.


ހެނދުނު ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އިމާރާތްކުރި، ހުޅުމާލޭގެ ފުލުހުންގެ އާ މަރުކަޒު ހުޅުއްވައި ދެއްވީ ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

ހުޅުމާލޭގެ ފުލުހުންގެ އާ މަރުކަޒު މި ހުޅުވީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް މަދަނީ ބަޔަކަށް ބަދަލުކުރިތާ 16 އަހަރު ފުރުމުގެ ދުވަހާ ވެސް ގުޅުވައިގެންނެވެ. ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ވަކި ދެ މުއައްސަސާއަކަށް ބަދަލުކުރީ ސެޕްޓެމްބަރު 1، 2004 ގަ އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރި، ފުލުހުންގެ އާ މަރުކަޒު.

ހުޅުމާލޭގެ ސެންޓްރަލް ޕާކް ކައިރިން، ހިތިގަސް މަގުގައި އިމާރާތްކުރި، ހުޅުމާލޭގެ ފުލުހުންގެ އާ މަރުކަޒު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ހަފުލާގައި މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވިދާޅުވީ، އެ ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ދޭ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ހުޅުމާލޭގެ އާބާދީ އިތުރުވުމުން، އެ އެތަނުގައި އުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ހިދުމަތްތައް ގިނަވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިއަދުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ޕޮލިސް

ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ އިހްތިރާމު ލިބޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ކަމަށާއި ނަމަވެސް މަދު ފުލުހަކު ކުރާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ފުލުހުންނާ މެދު ނުތަވަސްކަން އުފެދޭތީ ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެދެނީ ފުލުހުންނަކީ ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާއި، އިހުތިރާމް ލިބިގެންވާ ބަޔަކަށްވުން،،" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ހުޅުމާލޭގެ ފުލުހުންގެ އާ މަރުކަޒު، ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައި ދެއްވުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓަރު އިމްރާނާއި ސީޕީ ހަމީދު ދިދަ ނަންގަވައި ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ޕޮލިސް

އޭނާ ވިދާޅުވީ، ފުލުހުންނަކީ ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ދޭން ތިބި ބައެއް ކަމަށާއި މިއަދުގެ ދުނިޔޭގައި އަމާންކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭނީ ފުލުހުންކުރާ މަސައްކަތުން ކަމަށެވެ. ފުލުހުންނާ

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ފުލުހުންނާ މެދު ސަރުކާރުން ކުރާ އުއްމީދު ވަރަށް ބޮޑެވެ. އެހެންވެ، ފުލުހުންގެ ވަސީލަތްތައް ކުރިއަރުވަން ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ހުޅުމާލޭގެ ފުލުހުންގެ އާ އިމާރާތް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރު އިމްރާނާއި ސީޕީ ހަމީދު އަދި ފުލުހުންގެ ބައެއް އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ޕޮލިސް

ހުޅުމާލޭގައި މިހާތަނަށް ފުލުހުން ޚިދުމަތް ދެމުން އައީ އެޗްޑީސީގެ އިމާރާތުގެ މަތީގައި ހަދާފައިވާ ބައެއްގަ އާއި ފްލެޓެއްގެ ތިރީގައި ގާއިމް ކޮށްފައިވާ ތަނެއްގަ އެވެ.