ޚަބަރު / ހެލްތު އެންޑް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ

ޔުނާންގެ ދެމަފިރިން ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހުމުގެ ތުހުމަތުގައި ފިލްމީ ތަރި މުހައްމަދު ޔުނާންގެ ދެމަފިރިން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

ވަކި ބައެއްގެ ނަން ހާމަ ނުކޮށް ފުލުހުން ބުނީ ހުޅުމާލޭގައި އުމުރުން 15 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކާ އެކު ގަދަކަމުން ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގިކަމުގެ މައްސަލައެއް ހޮނިހިރު ދުވަހު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލައިގައި އުމުރުން 30 އަހަރުގެ އަންހެނަކާއި 29 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ. އަދި އެ މީހުންގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ހަތް ދުވަސް ދީފަ އެވެ.

މި މައްސަލާގައި ޔުނާންގެ ދެމަފިރިން ހައްޔަރުކުރަން ގޮވާލައި ހުޅުމާލޭގައި އިއްޔެ ހަވީރު ބަޔަކު އަޑު އުފުލައި ޔުނާން އުޅޭ ގެ ކައިރި އަށް ވެސް އެއްވެފައިވެ އެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ޔުނާން އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އެއީ ރައްކާތެރިކަމަށް އެދުމުން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ގެންދިޔަ ދެ މީހުން ކަމަށާއި އޭރު އެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ޔުނާންގެ އަންހެނުން ރިހުލާގެ އާއިލާއިން "މިހާރު" އަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ގޮތުގައި އެ ދެމީހުން ވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ރޭ ދަންވަރު އެވެ. އަދި ރިހުލާ ގެންދިޔައީ ދޫނިދޫ ޖަލަށް ކަމަށާއި ޔުނާން ހުރީ މާލެ ޖަލުގައި ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

މި ދެމީހުންގެ މައްޗަށް ކުރެވެނީ ޔުނާންގެ އާއިލީ ކުއްޖަކާ އެކު ބަދު އަހުލާގީ އަމަލު ހިންގި ކަމުގެ ތުހުމަތެވެ.

12 ކޮމެންޓް, 82 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 32%
icon sad icon sad 10%
icon angry icon angry 59%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

20000

07 October 2020

ވޯ ސަޕްރައިޒް

The name is already taken The name is available. Register?

އަޑި އެނގޭނީ ބެލީމަ

07 October 2020

އަސްލު ޙަޤީޤަތް އެނގޭނީ ރަނގަޅަށް ތަޙްޤީޤް ކުރީމަ. ފެންނަ ކޮންމެ ފެނުމަކީ ޙަޤީޤަތަށް ނުވެ ހިނގައިގާނެ. އެކަމަކު ވާ ދޯ! މީގެ ކުރިން އިވެނީ އެކަކު ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހުނު ވާހަކަ. މިހާރު ދެމަފިރިންތަ؟ ދެމީހުންނަށް ވާވަރަށްވުރެވެސް ފެންނަނީ ބޮޑުކޮށް ވިއްޔަ؟؟؟

The name is already taken The name is available. Register?

1234

05 October 2020

މިކަމުގަވެސް ހަގީގަތެއް އޮންނާނެދޯ. އެކަން އެބަ ޖެހޭ ރަނގަޅަށް ދެފަރާތުންވެސް ސާފުކޮށްޖޭން..

The name is already taken The name is available. Register?

ވައިސޫރި

05 October 2020

މަސްހޫރުވީމާ ސައިޒް އޮޅުނީ ކަމައްވެސް ވެދާނެ

The name is already taken The name is available. Register?

ހާނިދު

05 October 2020

ރޯޔަލް ފެމިލީ ތަ ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ެައަނީ

05 October 2020

މިދަނޑިވަޅު އެމީހުން އެެހީގެ ނަމުގައި ފައިސާ ހޯދާ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުން ކުރިކަމަށް އެތައްބަޔަކު ކުރާ ތުހުމަތު ވެސް ބައްލަވާދެއްވާ. ކޮށްފައިވާނަމަ އެއީ މަކަރާ ހީލަތުގެ އަމަލެއް

The name is already taken The name is available. Register?

ވަކީލުު

05 October 2020

ހާދަ ގިނައިން ހެޑްލައިންތަކުން ޖާގަ ހޯދާ ދެމަފިރިންނޭ ދޯމިއީ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަހްމަދް

05 October 2020

ދުނިޔެ ދައްކާ ހަޤީގަތް. ކަރްމާ އިޒް ރިއަލް. ހެޔޮ ކަމަކަސް، ނުބައި ކަމަކަސް، އެމީހަކު ކުރިކަމެއްގެ ބަދަލު ކޮންމެވެސް ސިފައެއްގަ އެމިހަކާ ބައްދަލު ކުރާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޙަމް11

05 October 2020

މިދެމީހުން ހެޑްލައިން ހަބަރައް އެރެނިކޮށް ނިމުނީ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ނަމަވެސް. މިއީވާ ބަޔެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ޤަބޫލު ކުރެވޭ ތެދެއްހެން

05 October 2020

ގރޫޕ ސކސއާ ސްވިންގިން...ފްރެންޑް ސްވޮޕިންގް ފޯ 1ނައިޓް ސްޓޭންޑްސް އާންމު ވަނީ ޑްރަގްސް އާ މިކަހަލަ ފިލްމު ތަކުން. ސޭ ނޯ 2 އެކްޓް ދޯސް ސީންސް. ގަޔަށްބޮލަށް ނާރާވެސް ލޯބީގެ، ބިރުވެރ،ި ހަޤީޤީ....ފިލްމު ހެދޭނެ ދޯ. ދީނުގަ ގޯސް ކަމެއް ކުރަމުން އެއަށްވުރެ ބޮޑުކަންތަށް ކުރަންފެށީމަ ދާނީ ތިވަރަކުން. ސޯ ރިޝްފާ ވޯޒް ރައިޓް ދޯ. ފިޔަރﷲ ޕްލީސް. ޝަހުވާނީ އެދުން ގަދަޔަސް ކާފަރުންގެ ޕޮލިސީ ނުނަގާ. ޑޫވަޓް މޭކްސް ޔޫ ހެޕީ(އިވެނަ އިފް އިޓްސް އެގްއިންސްޓް އިސްލާމް)

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454