ކުނި އުކާ އުސޫލު ބަދަލުކުރެވޭނީ އެޗްޕީއޭގެ ލަފަޔަށް: ވެމްކޯ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމުން ވެމްކޯ އިން ކުނި ނަގައި އުކާލުމުގެ އުސޫލާއި ވަގުތަށް ގެނައި ބަދަލުތައް އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ އެޗްޕީއޭ އިން އެކަމުގައި ވަކި ގޮތަކަށް އެންގުމުން ކަމަށް ވެމްކޯ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


މާލެ ސަރަހައްދުން ކޮވިޑް-19 ފެނި ލޮކްޑައުންއަށް ދިއުމާ އެކު ވެމްކޯ އިން ވަނީ އާންމުކޮށް ކުނި އުކާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފަ އެވެ. ލޮކްޑައުން އަށް ލުއިދީ ގިނަ ކަންކަމުގައި އާންމު ހާލަތަށް އަމަލުކުރަމުން އައި ނަމަވެސް ކުނި އުކުމުގެ އުސޫލަށް ވެމްކޯ އިން ބަދަލު ގެނެސްފައެއް ނުވެ އެވެ.

މިހާރު ވެމްކޯ އިން ކުނި ނަގަނީ މަގުމައްޗަށް ކުނި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމުން ކަމަށް ވެފައި ކުނި ނެރެން ޖެހެނީ އޮފީހުގައި މީހުން އުޅޭ ވަގުތުގައި ކަމަށް ވުމުން، އެކި ވަގުތުތަކުގައި މަގުމައްޗަށް ކުނި ނެރެފައި ގިނަ އިރު ބަހައްޓަން ޖެހެ އެވެ.

ވެމްކޯ އިން ބުނީ ކުނި އުކުމުގެ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނައީ އެޗްޕީއޭއާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ. ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓަކީ މި ހާލަތުގައި ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭން ޖެހޭ ކަމަކަށް ވެފައި ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުން ހުރިހާ ގެއަކަށް ވަދެ ނިކުތުމަކީ އެންމެ ރައްކާތެރި ގޮތް ކަމަށް ނުވާތީ މަގުމައްޗަށް ކުނި ނެރެނީ އެޗްޕީއޭގެ ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ބުންޏެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ފަހުން ވެސް ތިކަމާ އެޗްޕީއޭއާ މަޝްވަރާކުރިން. އެކަމަކު އަދިވެސް ގޭގެއަށް ވަނުން ސޭފް ނޫން ކަމަށް އެކޮޅުން ބުނަނީ. އެހެންވީމަ ގޯ ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް އާންމު ހާލަތަށް އަންނާނެ،" ވެމްކޯގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ބުނީ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުގައި ބަލަނީ ޓްރެފިކަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޓްރެފިކް އެންމެ ލުއިވަނީ މެންދުރު ކަމަށާއި ރޭގަނޑު ވަރަށް ބާރުބޮޑު ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ. މީގެ ކުރިން ޑަސްބިން ހިފައިގެން ހިނގި ނަމަވެސް މިހާރު ކުނި ލޯޑްކުރާ ޕިކަޕު މަގުގައި ބާއްވައިގެން ލޯޑް ކުރަނީ ކަމަށާއި އެހެންވެ ރޭގަނޑު ކުނި ނަގާ ނަމަ އެކަމުން އާންމުންނަށްވާ ދަތި ވެސް ބޮޑުވާނެކަން ފާހަގަކުރި އެވެ.

ވެމްކޯއިން ބުނީ ދަތިތައް ހުރި ނަމަވެސް އާންމު އުސޫލަށް ބަދަލުކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އާންމު އުސޫލަށް ރުޖޫއަވާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން މާލެސަރަހައްދުގައި ކުނި އުކީ އިރު އޮއްސުމަށް ފަހުގަ އެވެ. ނަމަވެސް ލޮކްޑައާ ގުޅިގެން ކުނި އުކަނީ މެންދުރު 12 އާއި 2 އާ ދެމެދު އެވެ.