ލަންކާއަށް މަސް އެތެރެކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް ހުރަހެއް ނެތް: މިނިސްޓަރު

ރާއްޖޭގެ މަސް، އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާއަށް އެތެރެކުރަން ކުރުމުގައި އެއްވެސް ހުރަހެއް ނޯންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން، އެ ގައުމުން ދީފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ސްރީ ލަންކާގެ ވިޔަފާރި އާއި އިގްތިސޯދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް އެ ގައުމުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި، އެހެން ގައުމުތަކުން ލަންކާއަށް މަސް އެތެރެކުރުން ހުއްޓާލަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް، އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ލަންކާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާއި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރާ ކުރެއްވި މަޝްވަރާތަކުގައި، ރާއްޖޭގެ މަސް އެ ގައުމަށް އެތެރެ ކުރުމުގައި އެއްވެސް ހުރަހެއް ނޯންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަށް މިނިސްޓަރު ޓްވިޓާގައި ޝުކުރު އަދާކުރެއްވި އެވެ.

ލަންކާއަށް އެހެން ގައުމުތަކުން މަސް އެތެރެ ކުރުން ހުއްޓާލަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުން ބުނުމުން، އޭގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ގެއްލުމަކާ ގުޅޭގޮތުން، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ސުވާލުކޮށްފަ އެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ލަންކާއަށް މަސް އެތެރެ ނުކުރެވުނަސް އެކަމާ ކަންބޮޑުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށާއި ވިސްނުމަކީ، އެއަށް ވުރެ އަގުބޮޑު މާކެެޓްތަކަށް މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޗައިނާ އާއި ރަޝިއާ އަށް ވެސް ރާއްޖޭން މަސް އެކްސްޕޯޓްކުރަން މަސައްކަތް ކުުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ސްރީ ލަންކާއަކީ ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާ ކުރާ ގައުމެއް ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ މަސް ލަންކާއަށް ވިއްކޭ ގޮތަށް، އެ ގައުމުގެ މަސްވެރިންނަށް ރާއްޖޭގެ މާކެޓުން ފުރުސަތު ދިނުމަށް ބޭނުންވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.