ޚަބަރު / ކޮންސްޓަރަކްޝަން ކުންފުނިތައް

އޮޅުވާލައިގެން ލޯނު ނެގި ދެ މީހުން އަދިވެސް ނުފެނޭ

އޮޅުވާލުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ފުލުހުންނަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ ހުސެއިން ނަސީރު (ކ) އާއި އާމިނަތު ލަތީފާ -- ފޮޓޯ: ފުުލުހުން

މާލެ އަދި ވިލިމާލެއިން ތިން ގޯއްޗެއް އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބުނެ އެ ބިންތައް މޯގޭޖްކުރުމަށް ފަހު އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ލޯނެއް ނެގި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންނަށް ހާޒިރުވާން އެންގި ދެ މީހުން އަދިވެސް ހާޒިރު ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފުލުހުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ، މި މައްސަލައިގައި ހޯދަނީ އުމުރުން 50 އަހަރުގެ ހުސެއިން ނަސީރާއި އުމުރުން 48 އަހަރުގެ އާމިނަތު ލަތީފާ ކަމަށެވެ. މި ދެ މީހުންގެ ވެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް އޮންނަނީ މާލޭ ދަފްތަރުގަ އެވެ. އެ ދެ މީހުން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގާފައި ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 10:00 އަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ ދެ މީހުން މިއަދު ހާޒިރު ނުވާ ކަމަށެވެ.

"އެ މީހުން ހޯދުމަށް ދެން އިތުރަށް އެޅެން ހުރި ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެ،" ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭ ބޮސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި އެ ތިން ގޯތި މޯގޭޖްކުރުމަށް ފަހު މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކުން އަމިއްލަ ލޯނެއް ނަގާފައިވާ ކަމަށް އެ މީހުންނަށް ތުހުމަތު ކުރެ އެވެ. ފުލުހުންގެ އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން އަންނަނީ މި މައްސަލަ ބަލަމުންނެވެ.

އެ ދެ މީހުން ހޯދަން އިއުލާނުކުރީ އެ މީހުން އުޅޭ ތަނެއް ނޭނގުމުން ކަމަށް ފުލުހުން މީގެ ކުރިން ބުންޏެވެ.

15 ކޮމެންޓް, 48 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 8%
icon sad icon sad 19%
icon angry icon angry 73%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ހުސެން

20 October 2020

މައްސަލަތަކުގައި ހޯދަންޖެހޭ މީހުންހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ފުލުހުން ފުރަތަމަވެސް ކުރާކަމަކީ ނޫސްތަކަށް މީޑިއާ އަށް ފޮޓޯހާމަކޮށް މީހުންގެ އަބުރު ކަތިލުން، ތުހުމަތެއްކުރެވުނަސް ސާބިތުނުވާހާ ހިނދަކު އެއްވެސްމީހަކީ ކުއްވެރިއެއްނޫން! ކޯޓުތަކުންވެސް ކަންކުރަނީ މިކަހަލަ ގޮތަކަށް، ހާޒިރުވާންޖެހޭ މީހާގެ އެޑްރެހާ ފޯނުނަންބަރު އޮންނައިރުވެސް އެމީހަކަށް ގުޅާވެސްނުލާ ހޯދައިގެން ގެނެސްދިނުމަށް އެދި ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އެބަ އަމުރުނެރޭ!

The name is already taken The name is available. Register?

ސައިބޯނި

19 October 2020

ލޯނެއް ނޫން ނަގާފަ އޮތީ އޯވަރ ޑްރާފްޓެއް، ތީ ބޭންކްގެ މީހުނާ ގުޅިގެން ހިންގާފައި އޮތް ބޮޑު ޖަރީމާއެއް، ހުސެއިން ލަންކާގަ ދިރިއުޅެނީ، އިއުލާން ޖެހިއްޔާ އާދޭތަ....

The name is already taken The name is available. Register?

ހައް ދުންމަތި

19 October 2020

މާލޭ ދަފުތަރަށް ގުޅާ އޭރުން އެގޭނެ ... ކޮން ދަފުތަރެއްތަ؟؟ މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ކުަންޖެހޭނީ ގެއެއްގަ ދަފްތަރު އުވާލާ..

The name is already taken The name is available. Register?

ތިރަށުއައްމަޑޭ1257

19 October 2020

ހޯދުނީމާ ކޮންކަމެއްވާނީ ؟؟ ބުނެބަލަ

The name is already taken The name is available. Register?

Ahmed Shujau

19 October 2020

ތަފްތަރުގެ ބޭނުން ފުރިހަމަށް ހިފާތި ، ހަބޭސް

The name is already taken The name is available. Register?

1234

18 October 2020

ކީއްކުރަންތަ މިދެމީހުން ހޯދަން މިއުޅެނީ ވަކި. ގައުމު ކާލާފަ ތިބިމީހުން ބައިތިއްބާފަ ތިކަން ވަކި ކުރާނެކަމެއްނެއް. ފުރަތަމަ އެމީހުން ކަންތައް ނިންމަބަލަ

The name is already taken The name is available. Register?

އެބަތިބި

18 October 2020

ތިދެމީހުންގެ ވަނަވަރުގެ މައުލޫމާތު ޑީއެންއާރަށް އިނގޭނެ.. ތި މީހުންގެ އެޑްރެސް ދަފްތަރު ޖެހުމުގެ ބަދަލުގަ ކުރީގެ އެޑްރެސް ޖެހިނަމަ މާ ރަނގަޅުވީސް.. ދަފްތަރުއަކީ ދެން މީރާއްޖޭގަ އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގެ.. ކުރީގެ އެޑްރެސް ރަށު އެޑްރެސް ހާމަ ކުރުމުން ތިމީހުންގެ އާއިލާ މީހުން ހޯދި އެމީހުން މެދުވެރިވެގެން ތި މީހުން ހޯދިދާނެ.. ވއ. ބެލެވެނީ އިސް ބަޔަކާ ގުޅުމެއް ވާނެކަމަށް

The name is already taken The name is available. Register?

ޖާދޫ

18 October 2020

ޔަގީނކަން މާއެކު އެބުނަނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ކުޑަހަސަންބޭގޯތި ބޮޑުބަކުރު

18 October 2020

ލަންކާ ބަލާބަލަ. ރިއަލް ސްޓޭޓުމީހުން އެހެންމީހުންނަށް ދޯކާދީފާ ގޮސް ލައްގަނީ އަހަރެމެންގެ އަވައްޓެރި ލަންކާއަށް. ބުނެވޭގޮތުގާ ޝޭޚު އަންމަޓީވެސް އުޅޭނީ އެތަނުގާ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަލީހަސަން

18 October 2020

ތި ދެމީހުން ވެސް މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭއަކު ނުތިބޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454