ކޮވިޑް-19: ސަރުކާރާއި ޕްރައިވެޓް އޮފީސްތައް އިންސްޕެކްޓްކުރަން ފަށަނީ

ކޮވިިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވޭތޯ ބަލަން ސަރުކާރު އޮފީސްތަކާއި ޕްރައިވެޓް އޮފީސްތައް އިންސްޕެކްޓް ކުރަން ފަށަން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.


ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ބުނީ މިއަދު ފަށާ މި މާސް އިންސްޕެކްޝަނަށް އެންމެންގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. މިއީ އޮފީސްތަކުގެ ހާލަތު ބަލަން ފަށާ ފުރަތަމަ އިންސްޕެކްޝަނެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓެއް

ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވާން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ތިން ފޫޓޫ ދުރުމިނުގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި ފަސޭހައިން އަތް ދޮވެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން ހިމެނެ އެވެ. އަދި ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތަނަށް ޑިސްއިންފެކްޓްކޮށް، ސާފުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ރެސްޓޯރަންޓާއި ކެފޭގެ އިތުރުން ސެލޫނާއި ފިހާރަ ފަދަ ތަންތަން ހުރީ އެޗްޕީއޭ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް ކަން ބަލަން މީގެ ކުރިން އިންސްޕެކްޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވެ އެވެ. އަދި އެޗްޕީއޭގެ އިރުޝާދާ ހިލާފަށް އަމަލުކުރާ ތަންތަން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ އިރު ބައެއް ތަންތަން ބަންދުކޮށްފައި ވެސް ވެ އެވެ.

ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް 11،421 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ އިރު މި ބައްޔަށް މިހާރު ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަނީ 912 މީހުންނެވެ. މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ 37 މީހުންނެވެ.