ޝަހީބުގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރާނަން: ފުލުހުން

ކަންނެލި ދޯންޏެއްގައި އެތެރެކުރި 130 ކިލޯ ޑްރަގްގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރު ކުރި، ޕީއެންސީ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ގއ. ވިލިނގިލިީ ލައިޓްހައުސް ޝަހީބް އިބްރާހީމް މިއަދު ކޯޓުން ދޫކޮށްލި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.


މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ހައްޔަރު ކުރި ޝަހީބު ދޫކޮށްލީ، އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އެ އިތުރުކުރުމަށް މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ގެންދިޔުމުންނެވެ. ފުލުުހުން ބުނިގޮތުގައި ކޯޓުން އޭނާ ދޫކޮށްލީ، ދެ ވަނަ ފަހަރަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް، ތަހުގީގަށް މިހާރު އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ހެއްކާއެކު ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށެވެ.

"އެހެންވެ، މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރުމަށް ވާނީ ނިންމާފަ،" ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖެ އަށް ޑްރަގް އެތެރެކުރަން ބޭނުންކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތަށް މިދިޔަ އަހަރު ހިފެހެއްޓުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލި ބޯޓެއް ފެތުނު ކަމަށް ބުނެ ފުލުހުންނަށް އޮޅުވާލައިގެން ބޭނުންކުރަމުންދާ މައްސަލައެއް ވެސް ޝަހީބުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެ އެވެ. ފުލުހުން ބުނާ ގޮތުން، މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު އަތުލައިގަތް އީރާން ބޯޓުގެ މައްސަލައާ ޝަހީބު ގުޅުން އޮވެ އެވެ. ނަމަވެސް އެ ބޯޓުން ހައްޔަރުކުރި ހަތް މީހުންނާ ޖާމިނު ވެފައި ވަނީ އޭނާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލާގައި ޝަހީބާއި އީރާނުގެ ހަތް މީހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ކުރިން ބުނެފައި ވެ އެވެ.

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި ޝަހީބު ސަސްޕެންޑް ކުރުމާއެކު އޭނާ ވަނީ ޕީއެންސީން ސަސްޕެންޑްކޮށްފަ އެވެ. އޭނާ އަކީ އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ގއ. ވިލިނގިލީ ދާއިރާ އަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން ވާދަ ކުރި މީހެކެވެ. އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އުސޫލުން ބޭރުން މީހުން އަތުން ފައިސާ ނަގައި ފްލެޓު ދިން ކަމަށް ތުހުމަތުުކުރެވުނު މައްސަލައިގައި ވެސް ޝަހީބުގެ ބައިވެރިވުން އޮތް ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައި ވެއެވެ.